Sukcesy

Gim­na­zjum Miej­skie nr 2 im. Jana Paw­ła II w Miń­sku Mazo­wiec­kim to SZKOŁA SUKCESU. Świad­czą o tym nie tyl­ko wyni­ki egza­mi­nów i edu­ka­cyj­na war­to­ść doda­na, ale też zaszczyt­ne tytu­ły, któ­re naszej szko­le przy­zna­no. Oto one:

- SZKOŁA z KLASĄ — r. szk. 2002/2003

- SZKOŁA na MEDAL — 2006r., 2007r. i 2008r.

- Nagro­da Powia­tu Miń­skie­go LAURA w dzie­dzi­nie dzia­łal­no­ści spo­łecz­nej na rze­cz wspól­no­ty powia­to­wej — 2008r.

- SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW — 2011r.

- WIARYGODNA SZKOŁA — r. szk. 2013/2014

- MISTRZ ODKRYWANIA TALENTÓW — 2014r.

- W-F z kla­są — r. szk. 2014/2015

- SZKOŁA RÓWNEGO TRAKTOWANIA — r. szk. 2014/2015r.

- SZKOŁA DIALOGU — 2016r.