Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców SP3

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim 

w roku szkolnym 2019/20:

Przewodnicząca  p. Monika Lubańska

mail: rada.rodzicow@sp3mm.pl

Z-ca przewodniczącej p.Małgorzata Ptasińska

Skarbnik p. Beata Lazarowicz

Członek p. Joanna Rytel

Członek p. Małgorzata Wojdyna

**********************************************************************************

Drodzy Rodzice,

Przed nami kolejny rok szkolny i kolejny okres, który wymagać będzie od Nas Rodziców wsparcia finansowego i osobistego zaangażowania w życie szkoły dla dobra Naszych Dzieci. Dzięki naszej pomocy uczniowie Szkoły mogą czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta i powiatu, pogłębiać swoje zainteresowania i rozwijać swoje pasje.

Licząc na Waszą wielką pomoc w bieżącym roku szkolnym planujemy wspieranie wielu inicjatyw, m.in.:

1) organizację Balu karnawałowego,

2) sfinansowanie zakupu nagród dla uczniów biorących udział w konkursach oraz dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie,

3) sfinansowanie nagród książkowych dla wszystkich uczniów klas III oraz klas 0,

4) sfinansowanie zakupu dyplomów i biretów na pasowanie na ucznia klas I,

5) wzorem roku ubiegłego organizację Dnia Dziecka,

6) sfinansowanie zakupu rekwizytów i strojów teatralnych dla dzieci,

7) zakup baneru do hali sportowo-widowiskowej przedstawiającego Patrona Szkoły,

8) sfinansowanie w ramach akcji “CEGIEŁKA na NOWY SZTANDAR” nowego Sztandaru Szkoły,

9) wspieranie Samorządu uczniowskiego,

10) wypłatę każdej klasie 10% wpłaconych przez rodziców danej klasy funduszy na komitet rodzicielski,

11) wynagrodzenie trzech najlepszych klas, które zgromadziły najwięcej na komitet rodzicielski (średnia wpłata na 1 ucznia) dodatkowym bonem pieniężnym do wykorzystania na potrzeby klasy.

Informujemy, że na bieżący rok szkolny ustalono sugerowaną składkę roczną w wysokości 100 złotych. Liczymy również na większe wpłaty i darowizny oraz osobiste zaangażowanie w życie Szkoły, za co już teraz serdecznie dziękujemy.

W zależności od Państwa możliwości finansowych, wpłat można dokonać:

– jednorazowo lub w dwóch ratach,

– przelewem na konto Rady Rodziców: 21 9226 0005 0024 5430 2000 0010 (w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa),

– gotówką u Skarbnika Rady Rodziców oraz skarbników trójek klasowych.

Czekamy na Państwa nowe pomysły, propozycje i sugestie dotyczące wsparcia Naszych Dzieci.

Prezydium Rady Rodziców

****

***********************************************************************************

UBEZPIECZENIE

Informujemy,  że w roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców wybrała

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

w placówkach oświatowych “Oświata” firmy GOTHAER.

Koszt ubezpieczenia – 45 zł na kwotę16.000 zł.

Ogólne warunki ubezpieczenia oraz polisa – dostępne poniżej:

 

GÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

KLAUZULA RODO

Kancelaria obsługująca polisę:

WANKO RF POLSKA
05-300 Mińsk Mazowiecki,
Kościuszki 28
tel./fax: 25 758 7599
tel. kom.: 604 605 021
tel. kom.: 602 445 945
www.wanko.pl

**********************************************************************************

Rada Rodziców przedstawia sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działań podjętych w roku szkolnym 2017/2018:

Sprawozd. mrytoryczno-finansowe za rok 2017-2018

***********************************************************************************

Fragment Statutu Gimnazjum Miejskiego nr 2 w Mińsku Mazowieckim

dotyczący Rady Rodziców:

1. W szkole działa Rada Rodziców, która stanowi samorządną reprezentację rodziców.

2. Rada Rodziców może występować wg  właściwości do rady pedagogicznej, dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

3. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych  źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin jej działalności.

4. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

5. Do kompetencji rady rodziców należy:

a) uchwalenie w porozumieniu z rada pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki zgodnie z odrębnymi przepisami,

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania,

c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

**********************************************************************************

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 83,84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim.

Rozdział II
Zakres i przedmiot działania
§ 2

 1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.
 2. Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 3

 1. Terenem działania Rady Rodziców jest szkoła.
 2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozdział III
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów
§ 4

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

 1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Przedstawicielem Rady Rodziców zostaje przedstawiciel rady oddziałowej, który w głosowaniu otrzymał najwyższą liczbę głosów.
 3. Przedstawiciel rady oddziałowej, który w głosowaniu otrzymał najwyższą liczbę głosów może przekazać swoje prawo innemu członkowi rady oddziałowej.

Rozdział IV
Cele i zadania Rady Rodziców
§ 5

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
  1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów
   i zadań szkoły w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym;
  2. gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy;
  3. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
   • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i w klasie,
   • uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
   • znajomość i opiniowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, planu wychowawczego, programów profilaktycznych szkoły,
   • opiniowanie programu efektywności kształcenia,
   • opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,
   • uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
   • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

Rozdział V
Ogólne zasady działania Rady Rodziców
§ 6

 1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
 2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.

§ 7

 1. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
 3. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.
 4. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
 5. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 6. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
 7. Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 8. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 9. Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.

§ 8

 1. W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.
 2. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.
 3. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.
 4. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 9

 1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz przewodniczącego wybiera:
  1. zastępcę przewodniczącego,
  2. skarbnika,
  3. dwóch członków.
 2. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
 3. W celu bieżącego kierowania pracą Rady Rodziców powołuje się prezydium Rady Rodziców. W skład prezydium Rady Rodziców wchodzi przewodniczący, jego zastępca, skarbnik i dwóch członków.

§ 10

 1. Wybory zastępcy przewodniczącego, skarbnika i członków Rady Rodziców przeprowadza się oddzielnie.
 2. Wybory zastępcy przewodniczącego, skarbnika i członków Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
 4. Zgłoszenia kandydatów na zastępcę przewodniczącego, skarbnika i członków Rady Rodziców mogą dokonać jedynie uczestnicy Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
 5. Kandydaci na zastępcę przewodniczącego, skarbnika i członków Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 6. Wybory zastępcy przewodniczącego, skarbnika i członków Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez uczestników Rady Rodziców.
 7. Za wybranego zastępcę przewodniczącego, skarbnika i członków Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 8. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze rozstrzyga kolejna tura wyborów.

§ 11

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

Rozdział VI
Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców
§ 12

 1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:
  1. reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
  2. kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,
  3. przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania,
  4. prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,
  5. przekazywanie dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,
  6. podpisywanie uchwał Rady Rodziców,
  7. monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,
  8. informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,
  9. podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.
 3. Zadania Prezydium Rady Rodziców:
  1. bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców,
  2. odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na okres,
  3. koordynowanie działalności rad oddziałowych rodziców,
  4. zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
  5. decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

§ 13

 1. Porządek zebrania zatwierdza Rada Rodziców.
 2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).
 3. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Rodziców mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.
 4. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.
 5. Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Rodziców.

Rozdział VII
Tryb podejmowania uchwał
§ 14

 1. Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.
 2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów “za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów “przeciw”. Pomija się głosy “wstrzymujące się”.

§ 15

 1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
 3. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez zastępcę przewodniczącego Rady Rodziców.
 4. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.

§ 16

 1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
 3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 17

Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

Rozdział VIII
Dokumentowanie zebrań
§ 18

Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.

§ 19

 1. Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.
 2. Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i protokolant.
 3. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:
  1. numer i datę zebrania,
  2. numery podjętych uchwał,
  3. stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,
  4. wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),
  5. zatwierdzony porządek zebrania,
  6. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
  7. przebieg zebrania,
  8. treść zgłoszonych wniosków,
  9. podjęte uchwały i wnioski,
  10. podpisy przewodniczącego i protokolanta.

§ 20

 1. Protokoły z zebrań komisji powołanych przez Radę Rodziców stanowią dokumentację pracy Rady Rodziców.

Rozdział IX
Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców
§ 21

 1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców.
 2. Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.

§ 22

 1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:
  1. poprawę bazy materialnej szkoły,
  2. wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
  3. wycieczki szkolne,
  4. imprezy szkolne,
  5. nagrody, stypendia
  6. zapomogi,
  7. obsługę finansową Rady Rodziców,
  8. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
  9. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.
 2. Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są:
  1. przewodniczący,
  2. z-ca przewodniczącego,
  3. skarbnik.
 3. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium.
 4. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
  1. dyrektor szkoły,
  2. wychowawcy klas,
  3. pedagog szkolny,
  4. rady oddziałowe,
  5. Samorząd Uczniowski.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 23

Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej „Rada Rodziców Szkoła Podstawowa Nr 3, Mińsk Maz. ul. Budowlana 2”.

§ 24

 1. Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez oddziałowe zebranie rodziców.
 2. Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców wybiera się nowych.

§ 25

Regulamin został uchwalony przez Rady Rodziców w dniu 19.09.2017 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

przewodnicząca Rady Rodziców
Agnieszka Duszczyk

REGULAMIN RADY RODZICÓW – wersja do druku