Rada Rodziców

 

Pre­zy­dium Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 w Miń­sku Mazo­wiec­kim 

w roku szkol­nym 2017/18:

Prze­wod­ni­czą­ca  p.Agnieszka Dusz­czyk

Z-ca prze­wod­ni­czą­cej p.Lidia Drew­niak

Skarb­nik p. Agniesz­ka Laza­ro­wi­cz-Fre­lek

Czło­nek p. Mag­da­le­na Gałąz­ka

Czło­nek p. Toma­sz Bie­lec­ki

**********************************************************************************

Pro­si­my o wpła­ty na Radę Rodzi­ców w roku szkol­nym 2017/2018 w suge­ro­wa­nej kwo­cie 120 zł. Wpłat moż­na doko­nać jed­no­ra­zo­wo lub w dowol­ny­ch rata­ch na kon­to:

BANK SPÓŁDZIELCZY

21 9226 0005 0024 5430 2000 0010

Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że ist­nie­je moż­li­wo­ść wpłat gotów­ko­wy­ch pod­czas zebrań z rodzi­ca­mi.

**********************************************************************************

***********************************************************************************

UBEZPIECZENIE

Infor­mu­je­my,  że w roku szkol­nym 2017/2018 Rada Rodzi­ców wybra­ła

ubez­pie­cze­nie następ­stw nie­szczę­śli­wy­ch wypad­ków dzie­ci, mło­dzie­ży i per­so­ne­lu

w pla­ców­ka­ch oświa­to­wy­ch “Oświa­ta” fir­my GOTHAER.

Koszt ubez­pie­cze­nia — 38 zł.

Link do OWU na stro­nie Ubez­pie­czy­cie­la Gotha­er TU S.A.:
https://www.gothaer.pl/pl-dla-ciebie-produkt/58319/66541/ubezpieczenie-nnw-dzieci-mlodziezy-personelu-w-placowkach-oswiatowo-wychowawczych-oswiata/

Ogól­ne warun­ki ubez­pie­cze­nia oraz poli­sa — dostęp­ne poni­żej:

2016-ogol­ne-warun­ki-ubez­pie­cze­nia-gotha­er

wnio­sek-ubez­pie­cze­nie

Kan­ce­la­ria obsłu­gu­ją­ca poli­sę:

WANKO RF POLSKA
05–300 Miń­sk Mazo­wiec­ki,
Kościusz­ki 28
tel./fax: 25 758 7599
tel. kom.: 604 605 021
tel. kom.: 602 445 945
www.wanko.pl

**********************************************************************************

***********************************************************************************

Frag­ment Sta­tu­tu Gim­na­zjum Miej­skie­go nr 2 w Miń­sku Mazo­wiec­kim

doty­czą­cy Rady Rodzi­ców:

1. W szko­le dzia­ła Rada Rodzi­ców, któ­ra sta­no­wi samo­rząd­ną repre­zen­ta­cję rodzi­ców.

2. Rada Rodzi­ców może wystę­po­wać wg  wła­ści­wo­ści do rady peda­go­gicz­nej, dyrek­to­ra szko­ły, orga­nu pro­wa­dzą­ce­go szko­łę, orga­nu spra­wu­ją­ce­go nad­zór peda­go­gicz­ny  z wnio­ska­mi i opi­nia­mi doty­czą­cy­mi wszyst­ki­ch spraw szko­ły.

3. Rada rodzi­ców może gro­ma­dzić fun­du­sze z dobro­wol­ny­ch skła­dek rodzi­ców oraz inny­ch  źró­deł. Zasa­dy wydat­ko­wa­nia fun­du­szy rady rodzi­ców okre­śla regu­la­min jej dzia­łal­no­ści.

4. W skład rady rodzi­ców wcho­dzą po jed­nym przed­sta­wi­cie­lu rad oddzia­ło­wy­ch, wybra­ny­ch w taj­ny­ch wybo­ra­ch przez zebra­nie rodzi­ców uczniów dane­go oddzia­łu na pierw­szym zebra­niu rodzi­ców w każ­dym roku szkol­nym.

5. Do kom­pe­ten­cji rady rodzi­ców nale­ży:

a) uchwa­le­nie w poro­zu­mie­niu z rada peda­go­gicz­ną pro­gra­mu wycho­waw­cze­go szko­ły i pro­gra­mu pro­fi­lak­ty­ki zgod­nie z odręb­ny­mi prze­pi­sa­mi,

b) opi­nio­wa­nie pro­gra­mu i har­mo­no­gra­mu popra­wy efek­tyw­no­ści kształ­ce­nia lub wycho­wa­nia szko­ły w przy­pad­ku stwier­dze­nia przez organ spra­wu­ją­cy nad­zór peda­go­gicz­ny nie­do­sta­tecz­ny­ch efek­tów kształ­ce­nia lub wycho­wa­nia,

c) opi­nio­wa­nie pro­jek­tu pla­nu finan­so­we­go skła­da­ne­go przez dyrek­to­ra szko­ły