Innowacje pedagogiczne

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Huma­ni­sta XXI wie­ku.

Inno­wa­cja z języ­ka pol­skie­go
z tre­ścia­mi wie­dzy o kul­tu­rze i dzien­ni­kar­stwa.
Autor: mgr Iza­be­la Saga­now­ska.
Czas reali­za­cji 01.09.2011–31.08.2014

RAPORT z reali­za­cji inno­wa­cji peda­go­gicz­nej
Dzia­ła­nia pod­ję­te w rama­ch inno­wa­cji peda­go­gicz­nej w kla­sie dzien­ni­kar­skiej w lata­ch 2011 – 2014

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Uczeń w świe­cie tek­stów kul­tu­ry.

Inno­wa­cja z języ­ka pol­skie­go
z tre­ścia­mi wie­dzy o kul­tu­rze i edu­ka­cji medial­nej.
Autor: mgr Agniesz­ka Kożu­chow­ska.
Czas reali­za­cji: 01.09.2012–31.08.2015

RAPORT z reali­za­cji inno­wa­cji peda­go­gicz­nej
Dzia­ła­nia pod­ję­te w rama­ch inno­wa­cji peda­go­gicz­nej

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Pasjo­na­ci przy­ro­dy.

Inno­wa­cja z przed­mio­tów przy­rod­ni­czy­ch.
Autor: mgr Doro­ta Sugier.
Czas reali­za­cji: 01.09.2012–31.08.2015

RAPORT z reali­za­cji inno­wa­cji peda­go­gicz­nej

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Kom­pu­te­ro­we wspo­ma­ga­nie naucza­nia mate­ma­ty­ki.

Inno­wa­cja z mate­ma­ty­ki z ele­men­ta­mi infor­ma­ty­ki.
Autor: mgr Rena­ta Ziół­kow­ska.
Czas reali­za­cji: 01.09.2012–31.08.2015

RAPORT z reali­za­cji inno­wa­cji peda­go­gicz­nej

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Co nam w duszy gra?

Inno­wa­cja z języ­ka pol­skie­go z tre­ścia­mi wie­dzy
o teatrze i muzy­ce.
Autor:  mgr Anna Lubie­niec­ka
Czas reali­za­cji: 01.09.2013–31.08.2016

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Obser­wu­je­my przy­ro­dę i ratu­je­my życie

Inno­wa­cja z  zakre­su przed­mio­tów  przy­rod­ni­czy­ch
z ele­men­ta­mi pierw­szej pomo­cy przed­me­dycz­nej.
Autor: mgr Gra­ży­na Olczak
Czas reali­za­cji: 01.09.2013–31.08.2016

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

To nie sztu­ka być tury­stą, lecz Tury­stą być to sztu­ka!

Kla­sa tury­stycz­no- kra­jo­znaw­cza w zakre­sie tury­sty­ki kwa­li­fi­ko­wa­nej.
Autor: mgr Paweł Ani­szew­ski
Czas reali­za­cji: 01.09.2013–31.08.2016

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

images

Ja prze­tłu­ma­czę wam świat.

Inno­wa­cja z języ­ka angiel­skie­go.
Autor: mgr Kata­rzy­na Kozłow­ska-Wyszo­grodz­ka (przy współ­pra­cy inny­ch nauczy­cie­li)
Czas reali­za­cji 01.09.2014–31.08.2017

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

hist

Tacy sami, a inni mię­dzy nami.

Inno­wa­cja peda­go­gicz­na z zakre­su histo­rii
i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie z ele­men­ta­mi edu­ka­cji wie­lo­kul­tu­ro­wej.
Autor: dr Lil­la Kłos
Czas reali­za­cji 01.09.2014–31.0
8.2017

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Język=świat bez gra­nic”
Inno­wa­cja z języ­ka angiel­skie­go z ele­men­ta­mi wie­dzy
o kul­tu­rze kra­jów anglo­ję­zycz­ny­ch i coachin­gu.
Autor: mgr Mag­da­le­na Brew­czyń­skabrewczyn
Czas reali­za­cji: 01.09.2015–31.08.2018
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Kla­sa aka­de­mic­ka”
Inno­wa­cja z języ­ka pol­skie­go z ele­men­ta­mi wie­dzy o kul­tu­rze i dzien­ni­kar­stwa.
Autor: mgr Agniesz­ka Kożu­chow­ska
Czas reali­za­cji: 01.09.2015–31.08.2018
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Kla­sa mate­ma­tycz­no-infor­ma­tycz­na
Kom­pu­ter wspar­ciem dla rozu­mo­wa­nia i wnio­sko­wa­nia mate­ma­tycz­ne­go
Autor: dr Mag­da­le­na Rysia­wa- Woj­cie­chow­ska
Czas reali­za­cji: 01.09.2015–31.08.2018
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Poli­tech­ni­ka w piguł­ce”
Autor: mgr Anna Misio­łek
Czas reali­za­cji: 01.09.2015–31.08.2018
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Kla­sa aka­de­mic­ka”
Inno­wa­cja przy­rod­ni­czo-labo­ra­to­ryj­na.
Autor: mgr Doro­ta Sugier
Czas reali­za­cji: 01.09.2015–31.08.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Tra­vel bro­adens the mind”
Inno­wa­cja języ­ko­wo-tury­stycz­na.
Autor: mgr Ilo­na Kru­pa
Czas reali­za­cji: 01.09.2016–31.08.2019
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
„Kla­sa mate­ma­tycz­no-eko­no­micz­na”

Inno­wa­cja z mate­ma­ty­ki oraz wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie z ele­men­ta­mi przed­się­bior­czo­ści.
Autor: dr Mag­da­le­na Woj­cie­chow­ska-Rysia­wa
dr Agniesz­ka Nowak
Czas reali­za­cji: 01.09.2016–31.08.2019
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Teatral­ne rewo­lu­cje”
Inno­wa­cja z języ­ka pol­skie­go z tre­ścia­mi wie­dzy o teatrze.
Autor: mgr Anna Lubie­niec­ka
Czas reali­za­cji: 01.09.2016–31.08.2019
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Świat widzia­ny oczami przy­rod­ni­ków”
Inno­wa­cja z roz­sze­rzo­na bio­lo­gia i che­mią.
Autor: mgr Nina Ostrow­ska
Czas reali­za­cji: 01.09.2016–31.08.2019
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Być jak Ste­ve Jobs”
Inno­wa­cja z infor­ma­ty­ki z tre­ścia­mi z zakre­su pro­gra­mo­wa­nia kom­pu­te­ro­we­go.
Autor: Mariu­sz Jagu­ścik
Czas reali­za­cji: 01.09.2016–31.08.2019
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^