Kalendarium

Plan pracy na październik 2017

2017-10-01 07:59:49 admin

HASŁO MIESIĄCA – ŚWIĘTO PATRONA, Z MUZĄ KLIO
(histo­ria i wie­dza o spo­łe­czeń­stwie)

DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN
DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Kon­kur­sy kura­to­ryj­ne – etap szkol­ny

 

I. Saga­now­ska — koor­dy­na­tor

 

wg har­mo­no-gra­mu MSCDN
Imie­ni­ny muzy Klio — warsz­ta­ty tema­tycz­ne i kon­kur­sy L. Kłos, nauczy­cie­le histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie paź­dzier­nik

Spor­to­we Igrzy­ska Inte­gra­cyj­ne

 

M. Grzyb i zespół ds  inte­gra­cji

(we współ­pra­cy z MOSI­RE-m)

10.10.17
Powia­to­wy Kon­kurs Kra­so­mów­czy – etap szkol­ny P. Ani­szew­ski 10.10.2017
Jan Paweł II w lite­ra­tu­rze K. Duczek, A. Bor­kow­ska 12.10.2017
Dzień Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej B. Saw­czuk 13.10.2017
„Pią­tek trzy­na­ste­go” – akcja samo­rzą­du uczniow­skie­go J. Koło­dziej­czyk + SU 13.10.2017
Świę­to Patro­na Szko­ły

n-le reli­gii, pla­sty­ki, muzy­ki

A. Kor­ko­sz — koor­dy­na­tor

16.10.2017

 

Zbiór­ka na Fun­da­cję Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia I. Szu­law­ska 16.10.2017

X Powia­to­wy Dzień Papie­ski:

- otwar­cie uli­cy Jana Paw­ła II

- spo­tka­nie z oka­zji 10-lecia Powia­to­wy­ch Dni Papie­ski­ch

dyr. G. Wyszo­grodz­ki

I. Saga­now­ska

A. Kożu­chow­ska

17.10.2017
Powia­to­wy Prze­gląd Patrio­tycz­ny – kon­kurs recy­ta­tor­ski — etap szkol­ny A. Kożu­chow­ska 18.10.2017
Paso­wa­nie na czy­tel­ni­ka K. Duczek, A. Bor­kow­ska 20.10.2017
Paso­wa­nie na ucznia klas I A.Majszyk, I. Szu­law­ska 27.10.2017

Dni Kul­tu­ry Żydow­skiej (współ­org.)

- lek­cja otwar­ta z histo­rii – godz. 14.45

E. Bor­kow­ska

27–28.10.2017

24.10.2017

Zaję­cia rucho­we meto­dą Vero­ni­ki Sher­bor­ne w kl. I M. Grzyb, A. Kor­ko­sz 30.10.- 3.11.17
Wybo­ry do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go w oddzia­ła­ch przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pra­cy A. Wie­sner + SU 09 — 23.10.2017
Dzień Pamię­ci w oddzia­ła­ch przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pra­cy A.Wiesner+ SU 31.10.2017
Kon­kurs Pla­stycz­ny dla dzie­ci klas I i zerów­ki z oka­zji Dnia Patro­na Szko­ły – LAURKA dla PAPIEŻA nauczy­cie­le klas I i zerów­ki paź­dzier­nik
Kon­kurs eko­lo­gicz­ny „Okaż kul­tu­rę i chroń natu­rę” S. Rybiń­ski paź­dzier­nik
Samo­rząd Uczniow­ski czy­ta dzie­ciom J. Koło­dziej­czyk + SU paź­dzier­nik
Wyciecz­ka śla­da­mi boha­te­rów “Kamie­ni na sza­niec” — oddzia­ły przy­spo­sa­bia­ją­ce do pra­cy A.Wiesner paź­dzier­nik
Warsz­ta­ty języ­ko­we Nauka Bez Gra­nic dla klas języ­ko­wy­ch

M. Brew­czyń­ska, I. Kru­pa,

M. Gro­mul­ska

paź­dzier­nik
Hal­lo­we­en, czy­li nie­zna­ne obli­cze dyni (kon­kurs na prze­pi­sy z dyni + poczę­stu­nek) K. Łada, E. Kren­dler ostat­ni tydzień paź­dzier­ni­ka
Pro­mo­wa­nie zna­jo­mo­ści ele­men­tów pierw­szej pomo­cy na świe­tli­cy szkol­nej

I. Cie­siel­ska

L. Smu­żyń­ska

paź­dzier­nik
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNE
Rada szko­le­nio­wa – Kla­sa w pro­jek­cie – dobre doświad­cze­nie biz­ne­so­we w prak­ty­ce szkol­nej, czy­li meto­da pro­jek­tu jako narzę­dzie do kształ­to­wa­nia klu­czo­wy­ch kom­pe­ten­cji

wszy­scy nauczy­cie­le

dwie oso­by szko­lą­ce

Ośro­dek Roz­wo­ju Kom­pe­ten­cji Edu­ka­cyj­ny­ch

10.10.2017

godz. 15.30

dwie gru­py rów­no­le­gle

Dzień Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej — wyciecz­ka Biu­ro Podró­ży PIENIO TRAVEL 14.10.2017
Rada szko­le­nio­wa – Kre­atyw­ne zaba­wy dla młod­szy­ch dzie­ci

nauczy­cie­le zerów­ki, kl. I, peda­gog, psy­cho­log

chęt­ni nauczy­cie­le

19.10.2017

godz. 17.00

Zebra­nie z rodzi­ca­mi i dzień otwar­ty dyrek­cja, nauczy­cie­le 24.10.2017
Lek­cja otwar­ta z języ­ka angiel­skie­go, roz­po­wszech­nia­nie akcji Era­smus +

I. Kru­pa

K. Łada, M. Brew­czyń­ska

26.10.2017

 


ARCHIWUM