Kalendarium

Plan pracy na listopad 2017

2017-11-02 11:19:50 admin

HASŁO MIESIĄCA – POD PARASOLEM — pro­fi­lak­ty­ka

DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN
DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Akcja pro­fi­lak­tycz­na  — POD PARASOLEM

- spo­tka­nie z die­te­ty­kiem dla uczniów kl. II

- spo­tka­nie z poli­cjan­tem dla uczniów kl. VII

- spo­tka­nie ze spe­cja­li­stą ds. pro­fi­lak­ty­ki dla uczniów kl. III

- apel o cyber­prze­mo­cy WYLOGUJ SIĘ dla uczniów kl. VII

J. Koło­dziej­czyk

 

 

16.11.2017

20–30.11.2017

 

27.11.2017

Naro­do­wy Dzień Nie­pod­le­gło­ści – szkol­na gra tere­no­wa A. Nowak 10.11.2017
„Patrio­tycz­ne prze­rwy” —  śpie­wa­nie pio­se­nek patrio­tycz­ny­ch na prze­rwa­ch

A. Nowak

M. Jaku­bow­ska

6–10.11.2017
Lek­cja biblio­tecz­na w MBP dla kl. I I. Szu­law­ska, A. Maj­szyk 6.11.2017

Wyda­rze­nia z oka­zji 150. rocz­ni­cy uro­dzin M. Skło­dows-kiej-Curie:

- kon­kurs „M. Skło­dow­ska-Curie ocza­mi współ­cze­sne­go nasto­lat­ka”

- Mię­dzy­kla­so­wy tur­niej wie­dzy o M. Skło­dow­skiej-Curie

- „Nasza Maria” – wspo­mnie­nie o pol­skiej nobli­st­ce w dzie­dzi­nie fizy­ki i che­mii – apel dla kl. VII, IIIII

N. Ostrow­ska

 

2–17.11.2017

21.11.2017

30.11.2017

Wyj­ście na kon­cert „Pan Teno­rek” do MDK L. Smu­żyń­ska 17.11.2017
Testy dia­gno­zu­ją­ce dla kl. III prze­wod­ni­czą­cy zespo­łów przedm.

22, 23, 24.11.

2017

Kon­kurs pla­stycz­ny „Miś mój przy­ja­ciel” dla dzie­ci z kl. I i oddzia­łu przed­szkol­ne­go z oka­zji Dnia Plu­szo­we­go Misia nauczy­cie­le kl. I i oddzia­łu przed­szk, 6.11 — 25.11.2017
Andrzej­ko­we spo­tka­nie z senio­ra­mi – akcja pro­wa­dzo­na we współ­pra­cy z MOPSSM „Prze­łom” J. Koło­dziej­czyk 30.11.2017
Zaba­wy andrzej­ko­we w kla­sa­ch 1a i 1b I. Szu­law­ska, A. Maj­szyk 30.11.2017
Spo­tka­nie autor­skie z dr L. Kłos dla uczniów klas VII A. Kożu­chow­ska listo­pad
Mistrzo­stwa szko­ły w wyci­ska­niu sztan­gi leżąc K. Chło­pik listo­pad
Ogól­no­pol­ski kon­kurs gra­ma­tycz­ny P. Ani­szew­ski listo­pad
Kon­kurs orto­gra­ficz­ny — eli­mi­na­cje do kon­kur­su orga­ni­zo­wa­ne­go przez Woje­wódz­ką Komen­dę Huf­ca (OHP) A. Wie­sner, H. Przy­by­sz (OHP) II poło­wa listo­pa­da
Kom­pu­ter (nie) szko­dzi — kon­kurs w oddzia­ła­ch OHP A. Wie­sner listo­pad
Ogło­sze­nie kon­kur­su fizycz­no-foto­gra­ficz­ne­go „Fizy­ka w obiek­tyw­nie” (kon­kurs trwa od 1.11.2017 do 30.05.2018) N. Ostrow­ska listo­pad
Ogło­sze­nie kon­kur­su na naj­ład­niej­szą kart­kę bożo­na­ro­dze­nio­wą z życze­nia­mi w języ­ku nie­miec­kim (kon­kurs trwa od 20.11 do 1.12) B. Saw­czuk listo­pad
 Śla­da­mi pow. listo­pa­do­we­go — kl. VIIIII — wyciecz­ki n-le histo­rii listo­pad
“Róż­ne obli­cza nie­peł­no­spraw­no­ści” — godzi­ny wycho­waw­cze w kl. VII M. Boruc­ka oraz zespół d/s inte­grac. listo­pad
„Baśnio­lu­dek” – kon­kurs pla­stycz­ny dla kl. I K. Duczek, A. Bor­kow­ska listo­pad
Kon­kurs Infor­ma­tycz­ny E. Raczyń­ska, M. Jagu­ścik listo­pad
Zbie­ra­nie Kar­my dla Psów (Schro­ni­sko Cele­sty­nów) R. Ziół­kow­ska listo­pad
Akcja infor­mac.: Bon­fi­re Night, Remem­bran­ce Day, St Andrew’s Day K. Łada, E. Kren­dler listo­pad
Współ­pra­ca z zewnętrz­ny­mi orga­ni­za­cja­mi pro­mu­ją­cy­mi zdro­wy styl życia

I. Cie­siel­ska

L. Smu­żyń­ska

listo­pad
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNE
Rada szko­le­nio­wa „Albo się uczę i umiem, albo mnie uczą i oni umie­ją” – kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści ucze­nia się ORKE

07.11.17,

g. 15.30

Naro­do­wy Dzień Nie­pod­le­gło­ści dzień wol­ny 11.11.2017
Dys­ko­te­ka szkol­na — andrzej­ko­wa A. Nowak 28.11.2017
Wykła­dy Otwar­tej Szko­ły — histo­ria regio­nal­na L. Kłos listo­pad

 


ARCHIWUM