Nadanie Sztandaru

SZTANDAR NADZIEIPAPIESKIM GIMNAZJUM

19 maja 2008 roku w Gim­na­zjum Miej­skim nr 2 im. Jana Paw­ła II odby­ło się nie­zwy­kłe w dzie­ja­ch szko­ły wyda­rze­nie — poświę­ce­nie i nada­nie szko­le Sztan­da­ru ufun­do­wa­ne­go przez Radę Rodzi­ców. Uro­czy­sto­ść roz­po­czę­ła się mszą świę­tą w koście­le pw. NNMP, kon­ce­le­bro­wa­ną przez księ­dza dzie­ka­na Dariu­sza Walic­kie­go oraz księ­ży, któ­rzy pra­co­wa­li w gim­na­zjum od począt­ku jego funk­cjo­no­wa­nia. Pod­czas mszy świę­tej odby­ła się pre­zen­ta­cja Sztan­da­ru oraz jego poświę­ce­nie. Następ­nie dele­ga­cja zło­żo­na z przed­sta­wi­cie­li Rady Rodzi­ców — pani Kata­rzy­ny Roso­chac­kiej i pana Janu­sza Gór­skie­go oraz dyrek­to­ra Grze­go­rza Wyszo­grodz­kie­go prze­ka­za­ła nowo­po­świę­co­ny Sztan­dar uczniom, mówiąc, by nosi­li go z dumą i god­no­ścią. Po wyj­ściu z kościo­ła w imie­niu spo­łecz­no­ści szkol­nej zło­żo­no kwia­ty przy pły­cie upa­mięt­nia­ją­cej postać Ojca Świę­te­go, a po chwi­li zapro­sze­ni goście, licz­nie przy­by­łe pocz­ty sztan­da­ro­we oraz ucznio­wie wraz z nauczy­cie­la­mi prze­ma­sze­ro­wa­li uli­ca­mi Ogro­do­wą i Budow­la­ną do budyn­ku gim­na­zjum. Na dzie­dziń­cu szkol­nym odby­ło się ofi­cjal­ne wcią­gnię­cie na masz­ty flag: pań­stwo­wej (dyr. Grze­go­rz Wyszo­grodz­ki), papie­skiej (ks. Dariu­sz Walic­ki) oraz miej­skiej (bur­mi­strz Zbi­gniew Grze­siak).

Dal­sza czę­ść uro­czy­sto­ści prze­bie­ga­ła w budyn­ku szko­ły, a goście już przy wej­ściu mogli poczuć się wyjąt­ko­wo, gdyż naj­pierw mija­li uczniow­ską gwar­dię papie­ską, następ­nie wita­ni byli przez parę góra­li, od któ­ry­ch otrzy­my­wa­li oko­licz­no­ścio­wy fol­der, jed­nod­niów­kę oraz zbiór z pra­ca­mi uczniow­ski­mi doty­czą­cy­mi Patro­na Szko­ły, a tak­że mie­li moż­li­wo­ść wspól­ne­go sfo­to­gra­fo­wa­nia się przy kąci­ku Patro­na szko­ły. Po wpro­wa­dze­niu pocz­tów sztan­da­ro­wy­ch i odśpie­wa­niu hym­nu pań­stwo­we­go, wszyst­ki­ch dostoj­ny­ch gości, nauczy­cie­li oraz uczniów powi­ta­li pro­wa­dzą­cy — Iza­be­la Saga­now­ska i Dariu­sz Kul­ma. Na począt­ku uczest­ni­cy uro­czy­sto­ści obej­rze­li dwie pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne — pierw­sza doty­czy­ła szko­ły, jej dzia­łal­no­ści i osią­gnięć, nato­mia­st dru­ga prze­ko­ny­wa­ła wszyst­ki­ch, że Patron Jan Paweł II wykra­cza “poza czas”. Kolej­nym waż­nym momen­tem było prze­ka­za­nie dyrek­to­ro­wi Aktu Nada­nia Sztan­da­ru, pod któ­rym pod­pi­sy zło­ży­li wybra­ni goście. Pierw­sze w dzie­ja­ch szko­ły ślu­bo­wa­nie na sztan­dar było chwi­lą szcze­gól­nie pod­nio­słą nie tyl­ko dla samy­ch ślu­bu­ją­cy­ch, ale tak­że dla wszyst­ki­ch obec­ny­ch na uro­czy­sto­ści. 19 maja 2008 roku to rów­nież dzień, w któ­rym po raz pierw­szy przy­zna­no zaszczyt­ny tytuł “Przy­ja­cie­la Szko­ły” oso­bom, któ­re w cią­gu dzie­wię­ciu lat funk­cjo­no­wa­nia gim­na­zjum wspie­ra­ły jego dzia­ła­nia, oka­zy­wa­ły przy­chyl­no­ść i pozwa­la­ły się roz­wi­jać. W gro­nie wyróż­nio­ny­ch zna­la­zły się oso­by, któ­re powo­ły­wa­ły tę szko­łę do ist­nie­nia, dba­ły o jej moc­ne zako­rze­nie­nie w śro­do­wi­sku lokal­nym, sprzy­ja­ły reali­za­cji kon­kret­nej wizji szko­ły, a tak­że wspie­ra­ły jej dzia­ła­nia finan­so­wo. Uho­no­ro­wa­no Bur­mi­strza Mia­sta Zbi­gnie­wa Grze­sia­ka, Radę Mia­sta, Radę Rodzi­ców, prze­wod­ni­czą­cą Miej­skiej Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wy­ch — panią Jadwi­gę Fre­lak, kie­row­ni­ka Wydzia­łu Oświa­ty, Kul­tu­ry i Spor­tu — pana Sła­wo­mi­ra Kuli­gow­skie­go, byłe­go pro­bosz­cza para­fii pw. NNMP — ks. Sta­ni­sła­wa Woło­sie­wi­cza, rad­ne­go Sej­mi­ku Mazo­wiec­kie­go — pana Lesz­ka Cele­ja, Inspek­to­ra Nad­zo­ru Budow­la­ne­go — pana Bogu­sła­wa Kowal­czy­ka, wła­ści­cie­li fir­my “Part­ner” — pań­stwa Gra­ży­nę i Ada­ma Wiąc­ków, dar­czyń­cę — pana Mariu­sza Lipiń­skie­go, dyrek­to­ra Stu­dium Języ­ków Obcy­ch — pana Toma­sza Pau­dy­nę oraz sędzie­go kyno­lo­gicz­ne­go i hodow­cę — pana Wal­de­ma­ra Fede­ra­ka. Wszy­scy przy­ja­cie­le szko­ły otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my oraz miej­sce na oko­licz­no­ścio­wej, mosięż­nej tabli­cy. Pod­kre­ślo­no tak­że, że tytuł ten będzie przy­zna­wa­ny co roku z oka­zji Świę­ta Patro­na, czy­li 16 paź­dzier­ni­ka.

Przed odda­niem gło­su zapro­szo­nym gościom pro­wa­dzą­cy odczy­ta­li list prze­sła­ny przez Sta­ni­sła­wa Kar­dy­na­ła Dzi­wi­sza, w któ­rym przy­ja­ciel Papie­ża życzył wytrwa­ło­ści “w sta­ra­nia­ch o jak naj­lep­sze wycho­wa­nie mło­dzie­ży w duchu praw­dy i war­to­ści moral­ny­ch, według któ­ry­ch kształ­to­wał swe życie Jan Paweł II”. Następ­nie kil­ka słów powie­dzie­li m. in. posło­wie na Sejm RPCze­sław Mro­czek i Tere­sa War­goc­ka, I Mazo­wiec­ki Wice­ku­ra­tor Oświa­ty — Mariu­sz Dobi­jań­ski, Bur­mi­strz Mia­sta Zbi­gniew Grze­siak oraz Sta­ro­sta Miń­ski — Anto­ni Jan Tar­czyń­ski, któ­re­go oso­bi­ste wyzna­nie o 40 rocz­ni­cy ukoń­cze­nia szko­ły miesz­czą­cej się w budyn­ku gim­na­zjum nagro­dzo­no grom­ki­mi bra­wa­mi. Swo­ją obec­no­ścią zaszczy­ci­li nas rów­nież m. in. Wice­ku­ra­tor Mazo­wiec­kie­go Kura­to­rium Oświa­ty w War­sza­wie — pani Zofia Tolak, Prze­wod­ni­czą­cy Rady Powia­tu — pan Syl­we­ster Zbrze­zny, Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta — pan Leon Jurek oraz wice­prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta i rad­ni.

Po czę­ści ofi­cjal­nej swo­imi umie­jęt­no­ścia­mi arty­stycz­ny­mi mogli pochwa­lić się ucznio­wie, któ­rzy odśpie­wa­li ulu­bio­ną pie­śń Papie­ża, czy­li “Bar­kę” oraz nie­ofi­cjal­ny hymn szko­ły, towa­rzy­szą­cy od lat kon­cer­tom cha­ry­ta­tyw­nym “Tro­chę słoń­ca”. Mię­dzy utwo­ra­mi bar­dzo wymow­ną etiu­dę zapre­zen­to­wał szkol­ny teatr “Pod spodem”. Mło­dzi akto­rzy pod kie­run­kiem pań Anny Misio­łek i Iza­be­li Saga­now­skiej poka­za­li zmia­ny na świe­cie wywo­ła­ne 27-let­nim pon­ty­fi­ka­tem, ale też śmier­cią Wiel­kie­go Pola­ka. Punk­tem kul­mi­na­cyj­nym przed­sta­wie­nia było roz­rzu­ce­nie na wszyst­ki­ch zgro­ma­dzo­ny­ch bia­łe­go con­fet­ti jako sym­bo­lu dobra i nadziei na przy­szło­ść.

Na koniec głos zabrał dyrek­tor Grze­go­rz Wyszo­grodz­ki, któ­ry podzię­ko­wał gościom za przy­by­cie, a — zwra­ca­jąc się do Patro­na — zapew­nił, że jego ucznio­wie Go nie zawio­dą. Pierw­szą pro­po­zy­cją z czę­ści nie­ofi­cjal­nej uro­czy­sto­ści było zapro­sze­nie gości do zwie­dza­nia szko­ły, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem jedy­nej w powie­cie sali teatral­nej miesz­czą­cej się w piw­ni­ca­ch szko­ły. Wszy­scy mogli też obej­rzeć przy­go­to­wa­ne przez uczniów i nauczy­cie­li wystaw­ki, pre­zen­ta­cje kół zain­te­re­so­wań oraz doku­men­ta­cję dzia­łal­no­ści szko­ły, m. in. kro­ni­ki szkol­ne czy archi­wum uczniow­skiej gazet­ki “Two­je dziec­ko”. Ponad­to każ­da oso­ba mia­ła moż­li­wo­ść wpi­sa­nia się do kro­ni­ki uro­czy­sto­ści, a na koniec goście otrzy­ma­li pamiąt­ko­we zdję­cie zro­bio­ne przed uro­czy­sto­ścią przy obra­zie Patro­na.
Cało­ść zakoń­czy­ła się wystaw­nym ban­kie­tem w odświęt­nie ude­ko­ro­wa­nej szkol­nej sto­łów­ce, w cza­sie któ­re­go moż­na było skosz­to­wać ulu­bio­ny­ch dań Jana Paw­ła II — zarów­no tych z kuch­ni pol­skiej, jak i wło­skiej. W tak waż­nym dniu na sto­ła­ch oczy­wi­ście nie mogło zabrak­nąć rów­nież papie­ski­ch kre­mó­wek. Gospo­da­rze zadba­li o miłą, rodzin­ną atmos­fe­rę i sta­ra­li się, aby wszy­scy zapa­mię­ta­li tę uro­czy­sto­ść jako nie­zwy­kłą. Dopil­no­wa­li nie tyl­ko tego, by szko­ła wyglą­da­ła wyjąt­ko­wo, ale tak­że tego, by zapro­sze­ni goście wyjąt­ko­wo się w niej czu­li.

Opra­co­wa­ła: Agniesz­ka Kożu­chow­ska