Zajęcia rewalidacyjne

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
PROWADZONE W KLASACH INTEGRACYJNYCH

Dla uczniów niepełnosprawnych z klas integracyjnych oraz uczniów mających trudności w nauce (co jest spowodowane przyczynami psychofizycznymi lub niesprzyjającymi warunkami środowiskowymi) są organizowane zajęcia specjalistyczne. Należą do nich:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  Ich celem jest stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia, usprawnianie zaburzonych i opóźnionych funkcji percepcyjnych i motorycznych będących przyczyną trudności w uczeniu się i ich koordynacji. Przezwyciężanie trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności czytania i pisania. Wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaspokojenie potrzeb rozwojowych dziecka poprzez uwzględnienie specyfiki jego trudności w nauce oraz dostrzeganie mocnych stron, a także wzmacnianie w uczniach wiary we własne siły i możliwości.
  Prowadzący: Aneta Korkosz, Iwona Reszelska-Maćkowiak, Dagmara Kacprzyk.
 •  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  Mają na celu wyrównywanie braków w opanowaniu treści podstawy programowej.
  Prowadzący: Marzena Grzyb, Marzena Borucka, Dagmara Kacprzyk, Aneta Korkosz, Iwona Reszelska-Maćkowiak.
 • zajęcia terapii integracji sensorycznej
  Terapia ta polega rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla ucznia bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter zabawy ruchowej. Podczas terapii dostarczane są dziecku bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy z diagnozy). Odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego ucznia indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania zadaniami i ciągłemu poprawianiu samooceny dzięki osiąganym sukcesom. To zaś motywuje dziecko do dalszego wysiłku.
  Prowadzący: Marzena Grzyb, Aneta Korkosz, Iwona Reszelska-Maćkowiak, Marzena Borucka.
 • zajęcia z surdopedagogiem
  Pozwalają na wyrównywanie defektów narządów mowy, korygowanie wad wymowy związanych z niedosłuchem, bogacenie słownictwa czynnego i biernego, nabywanie pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami.
  Prowadzący: Dagmara Kacprzyk.
 • zajęcia z psychologiem
  Zajęcia mają na celu poprawę samopoczucia psychicznego i samooceny, pogłębienie znajomości samego siebie, pomoc w rozwiązywaniu problemów domowych i szkolnych.
  Prowadzący: Monika Złotnik.
 • muzykoterapia,
  To oddziaływanie poprzez muzykę na rozwój psychiczny i społeczny dziecka. Ma na celu przede wszystkim usunięcie napięć psychofizycznych, poprawę samopoczucia, redukcję lęków, odreagowywanie, dostarczanie korzystnych doświadczeń społecznych, zaspokajanie naturalnej potrzeby zabawy, rozwijanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, pobudzanie zainteresowań muzycznych, wzmocnienie samooceny.
  Prowadzący: Magdalena Jakubowska.
 • arteterapia
  Terapia przez sztuki plastyczne, to twórczy trening wykorzystujący proces tworzenia lub wynik procesu twórczego do wzbogacenia własnej osobowości. Jest to metoda poznawania siebie, przygoda z tworzeniem oraz z twórczym myśleniem. Nie wymaga zdolności plastycznych w procesie twórczym. Celem jej jest poprawienie samopoczucia psychicznego, nawiązanie kontaktu z otaczającym światem, poprawa jakości życia, a także pogłębienie znajomości samego siebie.
  Prowadzący: Bogusława Milewska.