Nowinki książkowe

LITERATURA

KONCENTRACJA UWAGI, PERCEPCJA

Pawlik Grażyna
180 ćwiczeń poprawiających koncentrację uwagi opartych na analizatorze słuchowym. Ćwiczenia dla młodzieży i dorosłych, Wyd. Atut Biuro Promocji 2012

Pozycja ta jest bogatym opracowaniem pod względem ilości i różnorodności zawartych w niej ćwiczeń. Dzięki tym ćwiczeniom uczeń usprawnia koncentrację, uwagę i pamięć słuchową, analizę i syntezę słuchową, wzbogaca zakres słownictwa, wyrabia nawyk korzystania z różnego rodzaju słowników, a co najważniejsze uczy się poprzez zabawę i przyjemnie spędza czas.

*************************************************************************************************

Tońska-Szyfelbein Anna
Chodzą słuchy. Ćwiczenia uprawniające percepcję słuchową dla uczniów w wieku 10 – 16 lat, Wyd. Harmonia 2009

Książka ta polecana jest szczególnie tym, którzy popełniają błędy w czytaniu i pisaniu oraz mają problemy z nauką wynikające z zaburzonych funkcji słuchowych. Wśród prezentowanych ćwiczeń są między innymi: skojarzenia słuchowe, wyszukiwanie ukrytych słów, porównywanie wyrazów różniących się jedną głoską. Każde zadanie zostało tak skonstruowane, by można było do niego wrócić i powtórzyć na innym materiale słownym.

*************************************************************************************************

Jurek Anna
Skoncentruj się. Zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, Wyd. Harmonia 2009

Ćwiczenia zawarte w tym zbiorze przeznaczone są dla tych, którzy łatwo się rozpraszają, są niecierpliwi, chaotyczni, mają trudności ze zrozumieniem poleceń, planowaniem czynności, często mylą cyfry i litery, źle odczytują wyrazy itp. Można tu znaleźć zarówno ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa utrwalające pisownię wyrazów podobnych pod względem graficznym, jak i doskonalące umiejętności wyszukiwania istotnych informacji w tekście.

*************************************************************************************************

Handzel Zofia
Dyktanda graficzne, Wyd. Harmonia 2009

W książce znajdują się rysunki, które powstają po połączeniu linią prostą punktów w polach oznaczonych literami i cyframi (np. A1, D4). Materiały zawarte w publikacji służą rozwijaniu percepcji wzrokowej, usprawnieniu ruchów rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej i pamięci słuchowej.

*************************************************************************************************

CZYTANIE

Małasiewicz Alicja
Trenuj wzrok -Ćwiczenia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjalistów i licealistów z zaburzoną percepcją wzrokową, Wyd. Harmonia, 2011

Publikacja składa się z różnych kategorii ćwiczeń (np. dobieranie w pary, znajdowanie różnic, odbijanie wzoru, śledzenie labiryntu). Przygotowane ćwiczenia poprawiają grafomotorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, analizę i syntezę wzrokową, koncentrację uwagi, spostrzeganie i różnicowanie, wyróżnianie i wyodrębnianie znaków, kształtów i całych układów, pamięć wzrokową i logiczne myślenie.

*************************************************************************************************

Zakrzewska Barbara
Kombinatoryka wyrazowa. Spostrzegaj – pomyśl – działaj , Wyd. Harmonia 2010

W książce znajdują się ćwiczenia dotyczące budowy i różnicowania głosek i sylab graficznie podobnych, operacji na sylabach, operacji na wyrazach (dodawanie, usuwanie, przestawianie liter) w celu poprawienia umiejętności płynnego i bezbłędnego czytania. Wiele zadań przypomina szarady, dzięki czemu są atrakcyjne dla dziecka.

*************************************************************************************************

ORTOGRAFIA

Roksana Jędrzejewska-Wróbel
ORTOGRAFFITI. Czytanie ze zrozumieniem (ch-h, ą-ę, ji-ii) z płytą CD (Gimnazjum, Szkoły Ponadgimnazjalne), Wyd. Operon

Celem pracy z serią Ortograffiti jest: wszechstronny rozwój funkcji poznawczych, utrwalenie znajomości reguł ortograficznych, rozwijanie umiejętności poprawnego pisania, rozwijanie sprawności językowej.

*************************************************************************************************

Duszyńska-Łysak Katarzyna
Ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-h. Dla uczniów klas IV-VI, Wyd. Seventh Sea 2003

Ćwiczenia pozwalają w przyjemny sposób poznać i zapamiętać zasady pisowni, przez powtarzanie i wielokrotne zapisywanie tych samych wyrazów podczas wykonywania różnych ćwiczeń, dzięki czemu dziecko zapamiętuje ich prawidłową pisownię. Zadania są tak skonstruowane, aby wykonanie jednego nie zajmowało więcej czasu niż 10 – 15 min, co pozwala na utrzymanie systematyczności pracy.

*************************************************************************************************

Piramida ortograficzna P1 – zasady pisowni – ó, u, rz, ż, ch, h, Wyd. Epideixis

Piramida to zabawa połączona z nauką. Rozwija u dziecka zdolność do myślenia i zapamiętywania, wzmacnia koncentrację i pomaga w przyswojeniu trudnych reguł ortograficznych. Budowanie piramidy jest proste i odbywa się na zasadzie gry w domino.

*************************************************************************************************

Dyslektyk 2, Wyd. BPP Marcin Borkowski

“Dyslektyk 2” to program wspomagający pracę z dziećmi z dysleksją. Zawiera 64 warianty ćwiczeń, które rozwijają analizator słuchowy i wzrokowy, pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację uwagi i pamięć krótkotrwałą a także sprawdzają znajomość ortografii. Ćwiczenia są wybierane przez program automatycznie, na podstawie wcześniejszych wyników dziecka, dzięki czemu w czasie pracy z programem nie jest konieczna stała fachowa kontrola nad dzieckiem.

*************************************************************************************************

Jolanta Studnicka
Ortograffiti- Pisownia wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-h. (Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna), Wyd. Operon

Zeszyty ćwiczeń z serii Ortograffiti przeznaczone są dla uczniów mających trudności w nauce ortografii lub specyficzne trudności w uczeniu się, objawiające się dysleksją, dysortografią i dysgrafią. Celem pracy z serią Ortograffiti jest wszechstronny rozwój funkcji poznawczych, utrwalenie znajomości reguł ortograficznych oraz rozwijanie umiejętności poprawnego pisania

*************************************************************************************************

MATEMATYKA

Piramida matematyczna Duża, Wyd. Pilch

To skuteczny środek dydaktyczny, który stwarza duże możliwości w zakresie doskonalenia umiejętności mnożenia i dzielenia poprzez zabawę.
Na plakietkach trójkątnych zapisano w 4 kolorach działania i liczby tak, aby dzieci mogły układać małe trójkąty (działania i liczby w tym samym kolorze) lub piramidę z wszystkich elementów.

*************************************************************************************************

Miązek Dorota
Polubić matematykę. Ćwiczenia rozwijające umiejętności matematyczne uczniów w wieku 10-15 lat, Wyd. WSHE 2009

Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki. Mogą być wykonywane pod kierunkiem zarówno pedagoga, jaki i rodziców. Atrakcyjna i wesoła szata graficzna ułatwi im tę pracę.

*************************************************************************************************

LITERATURA POPULARNO -NAUKOWA

Dąbrowska Małgorzata
Moje dziecko jest dyslektykiem. Poradnik i informator dla rodziców i wychowawców, Wyd. Seventh Sea

Publikacja ta zawiera podstawową wiedzę na temat dysleksji, przyczyn tego zjawiska i jego objawów oraz informacje, gdzie szukać pomocy dla dzieci z omawianymi zaburzeniami. Można tu również znaleźć propozycje różnych form pracy z dzieckiem dyslektycznym.

*************************************************************************************************

Pietras Izabela (red.)
Trudności w czytaniu i pisaniu – rozważania teoretyczne i praktyczne, Wyd. Difin 2012

Pozycja ta porusza zagadnienia ważne zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej, porządkuje wiedzę dotyczącą trudności w uczeniu się. Zawiera również pomysły na pracę z osobami z dysleksją na lekcjach języków obcych.

*************************************************************************************************

Quinn Patricia, Stern Judith M.
50 gier i zabaw, które pomogą dzieciom poskromić ADHD , Wyd. Jedność 2011

W zbiorze tym zamieszczono mnóstwo pasjonujących porad, zabaw, gier, puzzli, rysunków i krzyżówek, aby poskromić ADHD. Książka ta skierowana jest bezpośrednio do dzieci, napisana zrozumiałym dla nich językiem.

*************************************************************************************************

Bryńska Anita, Kołakowski Artur, Pisula Agnieszka
ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Wyd. GWP 2010

Książka napisana jest przez zespół specjalistów, którzy na co dzień zajmują się dziećmi z ADHD, dzięki czemu dostarcza uporządkowanej wiedzy na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, jego etiologii i mechanizmu powstawania. Jednocześnie uwalnia rodziców z poczucia winy, uświadamia, iż niektóre działania wychowawcze mogą wzmacniać objawy zaburzenia, a także wskazuje, jak temu zapobiegać.

*************************************************************************************************

Borkowska Agnieszka, Grotowska Beata
Codzienność dziecka z zespołem Aspergera okiem rodzica i terapeuty, Wyd. Harmonia 2012

Jest to rodzaj wyjątkowego poradnika napisanego przez osoby, które na co dzień pokonują wiele trudności związanych z opisanym zaburzeniem. Autorkami są mamy dzieci z zespołem Aspergera, które przybliżają codzienne życie takich właśnie rodzin.

*************************************************************************************************

Zalewski Grzegorz
Inne, ale nie gorsze. O dzieciach z autyzmem opowiadają rodzice, Wyd. Linia 2012

W książce znalazło się siedem rozmów. W każdej z nich rodzic dziecka opowiada o tym, jakie wyzwania stawia życie z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz jak bardzo stara się być zwykłym rodzicem w niezwykłej sytuacji.