Pomocne informacje

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Adres:
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.home.p

Poradnia oferuje pomoc w zakresie:

 • diagnozy i terapii (indywidualnej bądź grupowej):
  • dzieci z niepowodzeniami szkolnymi,
  • dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce,
  • dzieci z trudnościami w nauce matematyki,
 • pracy z dzieckiem zdolnym,
 • diagnozy i terapii zaburzeń mowy,
 • prowadzenia zajęć dla dzieci jąkających się,
 • doskonalenia mowy już ukształtowanej,
 • diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, przystosowania społecznego i trudności adaptacyjnych,
 • diagnozy i terapii zaburzeń emocjonalnych,
 • diagnozy i terapii dysfunkcji rozwojowych,
 • pomocy w rozwijaniu posiadanych zdolności i umiejętności młodzieży szczególnie zdolnej,
 • wspierania dzieci niepełnosprawnych w celu pobudzenia i wydobycia posiadanych możliwości,
 • terapii nerwic dziecięcych i młodzieżowych – tiki, moczenie nocne,
 • terapii młodzieży z zaburzeniami w odżywianiu (anoreksja, bulimia, jadłowstręt),
 • konsultacji i zajęć warsztatowych dla rodziców,
 • poradnictwa zawodowego dla uczniów kończących gimnazjum.

*************************************************************************************************

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Adres:
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 756 40 26
e-mail:sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oferuje pomoc z zakresu :

 1. pomocy społecznej,
 2. polityki prorodzinnej,
 3. wspierania osób niepełnosprawnych.

W zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oferuje:

 • opracowywanie i realizacja powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem:
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  •  likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
 • prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem zadań w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków PFRON fundacjom i organizacjom pozarządowym.

*************************************************************************************************

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
PRZY POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Adres:
ul. Konstytucji 3 Maja 16 ,
05 – 300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 756 40 01
e-mail:pzoonminsk@wzon.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o:
  • inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • legitymacje osób niepełnosprawnych.

*************************************************************************************************

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Adres:
ul. Kościuszki 25A
05-300 Mińsk Mazowiecki,
tel. 25 758 00 46, 25 752 05 08,
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail: mopsmm@op.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów Mińska Mazowieckiego.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

*************************************************************************************************

MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM
“KROK DALEJ”

Adres:
ul. Budowlana 12
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 0 698 281 391, 25 758 05 05
e-mail:stowmpd@wp.pl

Misją stowarzyszenia jest:

 • tworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, opieki i rehabilitacji oraz edukacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, dbanie o ich godne życie.
 • wspieranie rodzin, którym urodziło się niepełnosprawne dziecko, aby mogły sprostać czekającym ich trudnym sytuacjom.
 • tworzenie przyjaznego klimatu wokół problemu niepełnosprawnych oraz animowanie wolontariatu na rzecz niepełnosprawnych dzieci.
 • zabieganie o takie systemowe rozwiązania, które znacząco poprawią jakość życia tej grupy społeczeństwa.

Działania prowadzone przez stowarzyszenie to:

 • terapia psychopedagogiczna i rehabilitacja lecznicza – zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży,
 • pomoc prawna i obywatelska dla rodziców i dla młodzieży – upowszechnianie wiedzy na temat przysługujących praw i przywilejów; nauczanie aktywnej postawy we własnej sprawie,
 • spotkania integracyjne dla dzieci – zabawa noworoczna, mikołajki, dzień dziecka, turnieje sportowe, warsztaty plastyczne, wyjazdy w plener, do teatru, na koncerty,
 • Integracyjne Rodzinne Wyprawy po Zdrowie i Przygodę oraz turnusy Rehabilitacyjne,
 • “Grupa wsparcia” – comiesięczne spotkania z rodzicami i opiekunami, zaproszonymi gośćmi, specjalistami, także indywidualne wsparcie psychologiczne.
 • Klub Wolontariatu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym,
 • uruchomienie edukacyjnych zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z wykorzystaniem komputera, wspomagających rozwój dziecka,
 • terapia SNOEZELEN w Sali Doświadczania Świata,
 • regularne, rodzinne wyjścia na basen w Mińsku Mazowieckim,
 • młodzieżowy KLUB AKTYWNOŚCI – grupowe spotkania z psychologiem, nauka prostych prac biurowych, nauka korzystania z komputera i Internetu, lekcje języka angielskiego, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczno-ruchowe, wspólne spędzanie wolnego czasu.

*************************************************************************************************

FUNDACJA SYNAPSIS

Adres:
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa,
tel. 22 825 87 42, 825 87 22, 825 77 57
e-mail:fundacja@synapsis.waw.pl

Misją Fundacji jest:

 • niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom,
 • wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

Działania prowadzone przez Fundację to:

 • diagnoza oraz terapia dzieci, młodzieży, a także dorosłych osób z autyzmem; wykrywanie autyzmu u dzieci poniżej drugiego roku życia,
 • realizacja szkoleń i konferencji dla rodziców, wolontariuszy i profesjonalistów, propagowanie wszechstronnej wiedzy na temat autyzmu,
 • poradnictwo informacyjno-prawne dla rodzin osób z autyzmem oraz osób, które zawodowo stykają się z problemem autyzmu,
 • prowadzenie działań – kampanii społecznych oraz działalności wydawniczej – na rzecz zwiększenia poziomu społecznej świadomości dotyczącej problemu autyzmu,
 • działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

*************************************************************************************************

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Adres:
ul. Wyszyńskiego 58
05-300 Mińsk Mazowiecki,
tel. 025 758 27 79
e-mail:wtz.minsk@caritas.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka pobytu dziennego, przeznaczona dla osób z upośledzeniem umysłowym. Prowadzi ona działalność w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i fizycznej.
Podstawowym celem placówki jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy zawodowej w zakładach pracy chronionej.
Podopieczni warsztatu rozwijają swoje zainteresowania i zdolności poprzez pracę twórczą w następujących pracowniach:

 • plastycznej
 • gastronomicznej
 • muzykoterapii
 • tkacko – krawiecko – dziewiarskiej
 • przyrodniczo – ogrodniczej
 • technicznej