Nauczyciele wspomagający

NAUCZYCIELE WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE

Nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne w Gimnazjum Miejskim nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Od prawej: Iwona Reszelska-Maćkowiak, Dagmara Kacprzyk, Marzena Grzyb, Marzena Borucka, Aneta Korkosz.

Nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne w Gimnazjum Miejskim nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Od prawej: Iwona Reszelska-Maćkowiak, Dagmara Kacprzyk, Marzena Grzyb, Marzena Borucka, Aneta Korkosz.

 mgr Marzena Grzyb

Wykształcenie:

 • Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku Pedagogiki, w zakresie Pedagogiki Specjalnej, ze specjalnością: oligofrenopedagog, tyflopedagog.

Stopień awansu:

 • nauczyciel dyplomowany

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – studia podyplomowe: Kształcenie Integracyjne.
 • Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Warszawie – studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna.
 • warsztaty metodyczne, konferencje, kursy doskonalące z zakresu: pracy i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, terapii osób niepełnosprawnych, edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacji włączającej.
 • szkolenia e-learning w obszarze edukacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wczesnego wspomagania,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Podstawowy kurs z zakresu dogoterapii.

Zadania wykonywane w szkole:

 • wychowawca klasy integracyjnej,
 • wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczących się w klasach integracyjnych w czasie lekcji,
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • prowadzenie terapii metodą Integracji Sensorycznej,
 • prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych,
 • przewodnicząca zespołu nauczycieli ds. integracji.

mgr Marzena Borucka

Wykształcenie:

 • Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki.

Stopień awansu zawodowego:

 • nauczyciel mianowany

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie, wydział pedagogiczny-studia podyplomowe w zakresie “Teorii integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi”.
 • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia w Siedlcach kurs „Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym”.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie kurs doskonalący „Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym”.
 • Kursy, warsztaty, konferencje dotyczące pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych np z autyzmem, zespołem Aspergera, dysleksją, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, pogłębiające wiedzę nauczyciela wychowawcy w klasie integracyjnej.

Zadania wykonywane w szkole:

 • wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczących się w klasach integracyjnych w czasie lekcji,
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • prowadzenie terapii metodą integracji sensorycznej,
 • współwychowawca w klasie integracyjnej.

mgr Dagmara Kacprzyk

Wykształcenie:

 • Wydział Nauk Pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: surdopedagogika.
 • Wydział Nauk Pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika korekcyjna.

Stopień awansu zawodowego:

 • nauczyciel mianowany.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie kurs doskonalący „ Metody pracy z uczniem z autyzmem”.
 • Kursy, warsztaty, konferencje dotyczące pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych np z autyzmem, zespołem Aspergera, dysleksją.

Zadania wykonywane w szkole:

 • wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczących się w klasach integracyjnych w czasie lekcji,
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • prowadzenie zajęć specjalistycznych z uczniami niedosłyszącymi,
 • wychowawca w klasie integracyjnej.

mgr Aneta Korkosz

Wykształcenie:

 • Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Sekcja Św. Andrzeja Boboli „Bobolanum”, kierunek: Pedagogika Specjalna.

Stopień awansu zawodowego:

 • nauczyciel dyplomowany.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji Podyplomowe Studium Pedagogiki Korekcyjnej,
 • Uniwersytet Warszawski, Studia Podyplomowe – Edukacja Początkowa i Reedukacja,
 • ODN Siedlce, Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki,
 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, kurs I i II stopnia, Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej,
 • Fundacja Rozwoju Psychomotoryki, kurs Terapii Psychomotorycznej wg Procus i Block (model belgijski),
 • Kursy, warsztaty, konferencje dotyczące pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych np.: z autyzmem, zespołem Aspergera, dysleksją,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Podstawowy kurs z zakresu dogoterapii.

Zadania wykonywane w szkole:

 • wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczących się w klasach integracyjnych w czasie lekcji,
 • prowadzenie terapii metodą Integracji Sensorycznej,
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych.

mgr Iwona Reszelska-Maćkowiak

Wykształcenie:

 • Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie pedagogika.

Stopień awansu:

 • nauczyciel dyplomowany

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Uniwersytet Warszawski, Studia Podyplomowe „Polityka i zarządzanie oświatą,
 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, kurs I i II stopnia, Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej,
 • Instytut Badań Edukacyjnych – „Kurs doskonalenia zawodowego przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami mającymi specjalne trudności w matematyce”, „Kurs doskonalenia zawodowego przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami mającymi specjalne trudności w nauce języka polskiego – reedukacja”.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kurs doskonalący „Metody pracy z uczniem z autyzmem”.
 • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia w Siedlcach kurs „Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym”.
 • Kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia z zakresu kierowania placówką oświatową i sprawowania nadzoru pedagogicznego,
 • Kursy, warsztaty, konferencje dotyczące pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych np. z autyzmem, zespołem Aspergera, dysleksją, ADHD, niedowidzących, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przemocą, uzależnieniami pogłębiające wiedzę pedagoga szkolnego i nauczyciela wychowawcy w klasie integracyjnej,
 • Trening Umiejętności Społecznych.

Zadania wykonywane w szkole:

 • wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczących się w klasach integracyjnych w czasie lekcji,
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych,
 • koordynowanie zespołem do spraw Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

Nauczyciele zespołu współorganizującego kształcenie integracyjne posiadają bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z:

 • niedowidzeniem,
 • niedosłuchem i niesłyszących,
 • autyzmem, zespołem Aspergera,
 • zespołem Tourett’a,
 • upośledzeniem umysłowym,
 • niedostosowaniem społecznym,
 • chorobami przewlekłymi,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • z Zespołem Downa,
 • z dziecięcym porażeniem mózgowym,
 • dysleksją rozwojową,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • zaburzeniami emocji i zachowania.