O nas

INTEGRACJA
W GIMNAZJUM MIEJSKIM NR 2
IM. JANA PAWŁA II W MIŃSKU MAZOWIECKIM

W Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim pierwsza klasa integracyjna powstała w 2006 roku. Od tej pory w każdym uczącym się w naszym gimnazjum roczniku dwie albo jedna klasa, to klasa integracyjna. Aktualnie uczy się u nas 20 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Z dziećmi w klasach integracyjnych pracuje pięciu doświadczonych i świetnie wykształconych nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne. W każdym roku szkolnym zespół nauczycieli „wspomagających” opracowuje bogaty plan różnorodnych inicjatyw, które są podejmowane w ramach współpracy w szkole i poza nią. Do najważniejszych należą: Integracyjne Igrzyska Sportowe organizowane we współpracy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, obchody Dnia Autyzmu “Zaświeć na niebiesko dla Autyzmu” oraz warsztaty i godziny wychowawcze dla uczniów klas I i VII wprowadzające w zagadnienia integracji.

Dzięki integracji nasi uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • stają się pewniejsi siebie,
 • odważniej patrzą na świat,
 • wierzą w swoje możliwości,
 • zapominają o swoich problemach,
 • dążą do większego wysiłku,
 • mają poczucie własnej wartości.

Z kolei uczniowie pełnosprawni:

 • stają się bardziej tolerancyjni i opiekuńczy,
 • uczą się cierpliwości,
 • potrafią pracować w grupie,
 • umieją postępować z osobami niepełnosprawnymi,
 • dostrzegają przyczyny różnych zachowań innych osób,
 • podejmują różnorodne zadania,
 • stają się partnerami, którzy wspólnie osiągają sukcesy,
 • akceptują niepełnosprawnych,
 • stają się odpowiedzialni i życzliwi wobec siebie,
 • rozumieją, że inny nie znaczy gorszy.

Przez „integrację” w szerokim pojęciu rozumiemy: zespolenie, scalanie, tworzenie całości z części. Dlatego też za profesorem Aleksandrem Hulkiem można stwierdzić, iż „integracyjny system kształcenia i wychowania” polega na maksymalnym włączaniu dzieci i młodzieży z odchyleniami od normy do szkół masowych i innych placówek, umożliwiających im – w miarę możliwości – wzrastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników.

Integracyjny system kształcenia ma przygotować dziecko sprawne inaczej do normalnego życia w społeczeństwie.

„Integracja społeczna” – to idea, wyrażająca się w dążeniu do stworzenia tym osobom możliwości uczestniczenia w normalnym życiu oraz do kształtowania pozytywnych stosunków i więzi psychospołecznych między pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.
Mówiąc o integracji – konieczne jest stworzenie naturalnych możliwości spotykania się, spędzania czasu i nauki, dzięki którym obie strony poznają się, uczą tolerancji i akceptowania innych.

W integracji do szkół masowych włącza się dzieci:

 • z niepełnosprawnością intelektualną – wśród nich dzieci z pogranicza upośledzenia oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub umiarkowanym,
 • z niepełnosprawnością ruchową – są to najczęściej dzieci po wypadkach, przebytych urazach fizycznych oraz z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z zaburzeniami emocjonalnymi i w zachowaniu,
 • z zaburzeniami zmysłu wzroku i słuchu,
 • dzieci przewlekle chore.

Głównym celem kształcenia integracyjnego jest nauczanie i wychowanie uczniów zdrowych i niepełnosprawnych w warunkach szkoły ogólnodostępnej poprzez:

 • integrację obu grup rówieśniczych w naturalnym środowisku rówieśniczym,
 • diagnozę potrzeb specjalnych każdego ucznia,
 • nauczanie wielopoziomowe w ramach wspólnego programu nauczania poprzez:
  • modyfikowanie programu do potrzeb i możliwości każdego ucznia, w zakresie treści i metod oraz tempa uczenia się poszczególnych dzieci,
  • aktywne metody oparte na współpracy,
  • tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych w zależności od możliwości i potrzeb dziecka.
 • kreowanie sytuacji dających możliwość twórczego rozwoju dziecka przez różnorodną działalność,
 • humanizację edukacji,
 • stymulowanie rozwoju dziecka oraz przygotowanie do przyszłego, na miarę możliwości samodzielnego, włączania w życie społeczne,
 • określenie priorytetów rozwojowych dziecka niepełnosprawnego w konkretnym momencie jego życia.

Główny cel jest realizowany poprzez:

 • udzielanie dzieciom pomocy pedagogicznej i psychologicznej,
 • wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się,
 • korygowanie odchyleń do normy,
 • wyrównywanie braków w opanowaniu materiału programowego,
 • eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń,
 • jednocześnie działań szkoły i rodziców w organizowaniu konkretnej pomocy dziecku,
 • szkolenie rodziców i wskazywanie im odpowiednich form pomocy lub literatury do samokształcenia.

Wspólna edukacja i wychowanie dzieci pełnosprawnych i dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych jest możliwa i przynosi obustronne korzyści, zarówno w sferze dydaktycznej, jak i wychowawczej.