Integracja

Indywidualizm

tu każ­dy może być sobą

Nadzieja

budu­je­my świat bez barier

Tworzenie

two­rzy­my jak umie­my

Empatia

waż­ne jest to, co czu­je­sz

Godność

sza­nu­je­my emo­cje, uczu­cia i opi­nie inny­ch osób

Równość

każ­dy ma takie same pra­wa

Akceptacja

umie­my dostrzec wyjąt­ko­wo­ść każ­de­go czło­wie­ka

Cel

jeste­śmy razem

Jedność

razem osią­ga­my suk­ce­sy i razem roz­wią­zu­je­my pro­ble­my

Afirmacja

każ­dy dzień to rado­ść ist­nie­nia