Maraton wiedzy

Już w pią­tek 22 mar­ca dobie­ga­my do mety! W ten spo­sób koń­czy­my  zma­ga­nia z naszą wie­dzą i nie­wie­dzą z przed­mio­tów egza­mi­na­cyj­ny­ch. Przez trzy kolej­ne week­en­dy roz­wią­zy­wa­li­śmy zada­nia i zbie­ra­li­śmy punk­ty. W pią­tek cze­ka nas wiel­ki finał — ostat­nie ćwi­cze­nia i pro­jek­ty gru­po­we. “Uciu­ła­ne” w ten spo­sób punk­ty zamie­ni­my na nagro­dy. Ale tak napraw­dę praw­dzi­wą nagro­dą jest to, co zosta­nie w naszy­ch gło­wa­ch. A potem już tyl­ko wspól­ne obja­da­nie się piz­zą i noc­ne biwa­ko­wa­nie w szko­le. Trze­cio­kla­si­sto, to jeden z ostat­ni­ch momen­tów, kie­dy może­sz spo­tkać się ze swo­ją kla­są  w nie­ty­po­wej sce­ne­rii, więc pakuj ple­cak i przyj­dź. Począ­tek — godzi­na 18.00.