TORAMI NOWEJ EDUKACJI – projekt unijny w naszej szkole

Nasza szkoła od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. uczestniczy w projekcie Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckie-go współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  Oś Priorytetowa RPO WM: X Edukacja dla rozwoju regionu,  Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.

Celem głównym projektu jest podniesienie minimum dwóch kompetencji kluczowych i sześciu umiejętności uniwersalnych uczniów i uczennic z naszej szkoły (oraz innych szkół podstawowych mieszczących się na ternie miasta). Aby osiągnąć ten cel w ramach projektu prowadzone będą następujące działania:

–  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijające dla uczniów i uczennic,

–  stworzenie zaplecza do nauczania metodą eksperymentu poprzez zakup pomocy naukowych do szkolnych pracowni nauk przyrodniczych,

– zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w szkołach poprzez zakup sprzętu TIK,

– zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego oraz kształtowania umiejętności uniwersalnych u uczniów.