Podsumowanie miesiąca języków obcych

5 stycz­nia 5 w naszej szko­le odby­ło się pod­su­mo­wa­nie Mie­sią­ca Języ­ków Obcy­ch. W grud­niu jak co roku odga­dy­wa­li­śmy zagad­ki języ­ko­we, roz­wią­zy­wa­li­śmy licz­ne języ­ko­we kon­kur­sy i świet­nie bawi­li­śmy się na przy­kład przy przy­go­to­wy­wa­niu potraw z dynią na obcho­dy Hal­lo­we­en. Wszyst­kie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez nasze nauczy­ciel­ki języ­ków obcy­ch kon­kur­sy zosta­ły pod­su­mo­wa­ne wła­śnie 5 stycz­nia. Lau­re­aci zosta­li wyróż­nie­ni, a pani dyrek­tor Iza­be­la Saga­now­ska wrę­czy­ła im wspa­nia­łe nagro­dy. Na uro­czy­sto­ści nie zabra­kło rów­nież popi­sów talen­tów języ­ko­wy­ch: uczen­ni­ce kla­sy 3b czy­ta­ły “Harry’ego Pot­te­ra” w ory­gi­nal­nej wer­sji języ­ko­wej, a kli­mat świą­tecz­ny jesz­cze raz przy­bli­ży­li arty­ści śpie­wa­ją­cy popu­lar­ną  pio­sen­kę Last Chri­st­mas w angiel­skiej i nie­miec­kiej wer­sji języ­ko­wej. W uro­czy­sto­ści bra­li udział zapro­sze­ni repre­zen­tan­ci z każ­dej kla­sy. Mamy nadzie­ję, że nasi młod­si kole­dzy i kole­żan­ki podzi­wia­li wszyst­kie wystę­py i sami w przy­szło­ści będą chęt­nie brać udział w orga­ni­zo­wa­ny­ch w szko­le kon­kur­sa­ch języ­ko­wy­ch oraz będą mie­li szan­sę na zdo­by­wa­nie wspa­nia­ły­ch nagród i roz­sze­rza­nie swo­jej wie­dzy i zain­te­re­so­wań języ­ko­wy­ch.