Bryły platońskie — zrobione!

10 stycz­nia 2018 r. ucznio­wie klas dru­gi­ch wytę­ża­li swą wyobraź­nię prze­strzen­ną, zdol­no­ści manu­al­ne i orga­ni­za­cyj­ne w kon­kur­sie skła­da­nia dwu­dzie­sto­ścia­nu forem­ne­go — bry­ły pla­toń­skiej. Każ­da z pię­cio­oso­bo­wy­ch grup zwi­ja­ła z kar­tek papie­ru cien­kie rol­ki. Następ­nie pamię­ta­jąc o tym, że jest to 20 — ścian  forem­ny — każ­da kra­wę­dź ma tę samą dłu­go­ść, każ­da ścia­na jest trój­ką­tem rów­no­bocz­nym, ma 30 kra­wę­dzi i z każ­de­go wierz­choł­ka wycho­dzi ich 5 skła­da­li szkie­let bry­ły. Kon­ku­ren­cji towa­rzy­szy­ło wie­le emo­cji, każ­da dru­ży­na stwo­rzy­ła pięk­ny wie­lo­ścian. Pod­czas prze­rwy inni ucznio­wie klas dru­gi­ch kibi­co­wa­li swo­im dru­ży­nom.