Zadania dla trzecioklasistów

Kocha­ni trze­cio­kla­si­ści, przed Wami w kwiet­niu egza­min gim­na­zjal­ny. Żeby Wam pomóc zmo­bi­li­zo­wać się do sys­te­ma­tycz­nej nauki i powta­rza­nia mate­ria­łu, przy­go­to­wa­li­śmy dla Was kar­ty pra­cy z przed­mio­tów egza­mi­na­cyj­ny­ch. Pro­si­my o wydru­ko­wa­nie kart (z języ­ka obce­go — wybie­ra­my ten język, któ­ry będzie­my zda­wać na egza­mi­nie), wypeł­nie­nie ich odręcz­nie i dostar­cze­nie do nauczy­cie­li pierw­sze­go dnia po feria­ch. Życzy­my przy­jem­nej pra­cy! Trzy­ma­my kciu­ki za Waszą nauko­wą mobi­li­za­cję.

histo­ria-wos

język angiel­ski WERSJA A i B

język_nie­miec­ki

język_pol­ski

mate­ma­ty­ka

przed­mio­ty­_przy­rod­ni­cze

Zada­nia z mate­ma­ty­ki pocho­dzą ze zbio­ru zadań Joan­ny Slo­wik, Wie­sła­wy Nowa­czyk “Zada­nia egza­mi­na­cyj­ne”.