Listy od Rzecznika Praw Dziecka

Rzecz­nik Praw Dziec­ka pan Marek Micha­lak skie­ro­wał do uczniów, rodzi­ców i nauczy­cie­li dwa listy. W pierw­szym pisze o usta­no­wie­niu roku 2018 Rokiem Ire­ny Sen­dle­ro­wej i zachę­ca do ini­cja­tyw zwia­za­ny­ch z tą pięk­ną posta­cią. Dru­gi list zwią­za­ny jest ze zbli­ża­ją­cy­mi się feria­mi. Zachę­ca­my do prze­czy­ta­nia obu listów:

list_rpd_z_o­ka­zji­_fe­rii­_zmio­wych_2018

list_rzecz­ni­ka­_praw_dziec­ka­_w_spra­wie­_ro­ku­_i­re­ny­_sen­dle­ro­wej