Narciarska przygoda

W dnia­ch  6–9.01.2018r. już po raz szó­sty z rzę­du ucznio­wie naszej szko­ły mogli szu­so­wać po nie­zwy­kle uro­kli­wy­ch zako­piań­ski­ch szla­ka­ch. Dosko­na­li­li swój kunszt nar­ciar­ki na Sto­ku Rusiń­skim – w Buko­wi­nie Tatrzań­skiej i na Sto­ku Kotel­ni­ca – w Biał­ce Tatrzań­skiej, a te kil­ka nie­za­po­mnia­ny­ch dni miesz­ka­li  w pięk­nym kra­jo­bra­zo­wo Gli­cza­ro­wie Gór­nym. Wyciecz­ka pozwo­li­ła im poczuć namiast­kę wol­no­ści, któ­rą nie­sie nar­ciar­ka pręd­ko­ść i  poko­ny­wa­nie wła­sny­ch sła­bo­ści, namiast­kę zaba­wy na śnie­gu, ale przede wszyst­kim namiast­kę inte­gra­cji i współ­pra­cy. Bia­ły nar­ciar­ski wyjazd pod czuj­nym okiem nauczy­cie­li pana Mar­ka Kudel­skie­go i pana Toma­sza Ruty  oka­zał się nie­za­po­mnia­nym wspo­mnie­niem peł­nym wra­żeń.