Zapraszamy na wykład otwarty

Zapra­sza­my wszyst­ki­ch chęt­ny­ch na wykład otwar­ty nt. “Kobie­ta w nie­miec­kim obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym”, któ­ry popro­wa­dzi 1 lute­go od godz. 12.00 w naszej szko­le (w hali wido­wi­sko­wo-spor­to­wej) pani dr Agniesz­ka Nowak. W wykła­dzie mogą rów­nież uczest­ni­czyć ucznio­wie szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch (do 25 osób ze szko­ły wraz z opie­ku­nem). Pro­si­my szko­ły o wcze­śniej­sze zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu (tel. 25 7589547).