Osłodzić nowy rok

Dnia 5 stycz­nia pani Rena­ta Ziół­kow­ska i pani Joan­na Sułek odwie­dzi­ły Dom Dziec­ka w Fal­bo­ga­ch, by w imie­niu wszyst­ki­ch uczniów naszej szko­ły zło­żyć jego wycho­wan­kom i pra­cow­ni­kom naj­lep­sze życze­nia nowo­rocz­ne i prze­ka­zać pre­zent od dzie­ci dla dzie­ci. Ucznio­wie naszej szko­ły w grud­niu zbie­ra­li sło­dy­cze dla dzie­ci z domu dziec­ka. Na szcze­gól­ne wyróż­nie­nie zasłu­gu­je kla­sa 7d, zebra­ła naj­wię­cej sło­dy­czy. Dziew­czyn­ki z tej kla­sy moc­no zaan­ga­żo­wa­ły się w akcję. Zro­bi­ły pla­ka­ty, przy­po­mi­na­ły uczniom inny­ch klas o tym, by przy­no­si­li sło­dy­cze. Ucznio­wie z naszej szko­ły zasłu­gu­ją na medal, bo sło­dy­czy było mnó­stwo. Ucznio­wie wyka­za­li się ogrom­ną empa­tią i osło­dzi­li nowy rok wycho­wan­kom zaprzy­jaź­nio­ne­go domu dziec­ka.  W ich imie­niu — dzię­ku­je­my!!!