Łamigłówki matematyczne

09 stycz­nia (wto­rek) ucznio­wie klas VII zmie­rzy­li się z mul­ti­me­dial­nym kon­kur­sem mate­ma­tycz­nym „Łami­głów­ki”. Dowie­dzie­li się, że jest moż­li­we, aby dwaj ojco­wie i dwaj syno­wie zje­dli razem trzy jabł­ka, każ­dy po całym owo­cu. Wyka­za­li, co wspól­ne­go mają sumy z obraz­ka z mate­ma­ty­ką oraz wyko­ny­wa­li wie­le inny­ch cie­ka­wy­ch zadań mate­ma­tycz­ny­ch. Komi­sja w skła­dzie: Mar­ty­na  Kose­ska, Doro­ta Nowic­ka, Wero­ni­ka Kul­ma wyło­ni­ła zwy­cięz­ców. I miej­sce zdo­by­li przed­sta­wi­cie­le kla­sy VIIe, II miej­sce kla­sa VIIa  i VIIc . Gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com, a wszyst­kim uczest­ni­kom dzię­ku­je­my za wspól­ną zaba­wę.