Projektowe kolędowanie

We wto­rek 9 stycz­nia w sali teatral­nej gru­pa pro­jek­to­wa zło­żo­na z uczniów kla­sy 2a i 2f zapre­zen­to­wa­ła swo­im kole­gom i kole­żan­kom z klas kon­cert pod hasłem “Kolę­duj z nami”. Trzy gita­rzyst­ki, trzy woka­list­ki, chó­rek i dwo­je kon­fe­ran­sje­rów przy­go­to­wa­li swój pro­jekt edu­ka­cyj­ny pod kie­run­kiem pani Mag­da­le­ny Jaku­bow­skiej i pana Paw­ła Jedliń­skie­go. Publicz­no­ść mogła nie tyl­ko posłu­chać pięk­ny­ch wyko­nań zna­ny­ch kolęd, ale też dowie­dzieć się cie­ka­wo­stek na temat ich auto­rów, cza­su powsta­nia, rodza­ju muzy­ki, histo­rii tek­stu. To spo­tka­nie prze­dłu­ży­ło odro­bin­kę cudow­ny świą­tecz­ny czas kolę­do­wa­nia. Gra­tu­lu­je­my arty­stom i opie­ku­nom pomy­słu i wyko­na­nia pro­jek­tu.