Kolorowa, czyli biało-czerwona

We wto­rek 9 stycz­nia kla­sy 3a i 3b wzię­ły udział w nie­zwy­kłym pro­jek­cie teatral­nym pro­wa­dzo­nym przez lubel­ską Fun­da­cję Bani­na. Mło­dzież naj­pierw obej­rza­ła spek­ta­kl “Kolo­ro­wa, czy­li bia­ło-czer­wo­na” zagra­ny w sali lek­cyj­nej przez akto­ra Domi­ni­ka Rybiał­ka, a potem pod­czas godzin­ny­ch warsz­ta­tów tre­ść przed­sta­wie­nia zosta­ła omó­wio­na z reży­se­rem — Bart­kiem Mier­ni­kiem. Jakie są spo­so­by mani­pu­la­cji i dla­cze­go tak łatwo jej ule­ga­my? Jak bar­dzo cien­ka jest gra­ni­ca mię­dzy patrio­ty­zmem a nacjo­na­li­zmem? Czy moż­na być tole­ran­cyj­nym patrio­tą? — takie pyta­nia sta­wiał spek­ta­kl, a odpo­wie­dzi na nie ucznio­wie sta­ra­li się szu­kać pod­czas warsz­ta­tów i we wła­sny­ch reflek­sja­ch. Z pew­no­ścią war­to­ścio­wy pro­jekt. Być może inne kla­sy rów­nież zechcą wziąć w nim udział. Polo­nist­ki 3a i 3b — Agniesz­ka Kożu­chow­ska i Iza­be­la Saga­now­ska wraz z mło­dzie­żą ser­decz­nie pole­ca­ją!