Anielsko-diabelskie święta

W śro­dę zaraz po Nowym Roku odby­ło się przed­sta­wie­nie dzie­ci z zaprzy­jaź­nio­ne­go przed­szko­la dla naszy­ch malu­chów z oddzia­łu przed­szkol­ne­go oraz uczniów kla­s1. Przed­sta­wie­nie wszyst­kim zgro­ma­dzo­nym dzie­ciom bar­dzo się podo­ba­ło. Były zarów­no anioł­ki, jak rów­nież małe dia­beł­ki, a nawet na sce­nie zna­la­zła się eko­lo­gicz­na cho­in­ka. Atrak­cji wystę­pom doda­ły cie­ka­we tań­ce w wyko­na­niu mały­ch arty­stów oraz pięk­na muzy­ka w tle. Dzię­ku­je­my za ten teatral­ny pre­zent nowo­rocz­ny.