Matematyczne kalambury

W ostat­ni­ch dnia­ch przed feria­mi w naszej szko­le kró­lu­je mate­ma­ty­ka. W ponie­dzia­łek 8 stycz­nia kla­sy siód­me wkrę­ci­ły się w kalam­bu­ry, odga­du­jąc z rysun­ków hasła mate­ma­tycz­ne. Nie było łatwo,  bo rysun­ki były peł­ne zaga­dek i haczy­ków, ale osta­tecz­nie siód­mo­kla­si­ści roz­szy­fro­wa­li wszyst­kie poję­cia. Pierw­sze miej­sce zaję­ły ex aequo kla­sy 7a i 7d, dru­gie kla­sa 7b, a trze­cie 7e. Wszyst­kim uczest­ni­kom zaba­wy dzię­ku­ją panie Joan­na Sułek i Agniesz­ka Krasuska.Zwycięzcom gra­tu­lu­je­my!