Plan pracy na styczeń 2018

HASŁO MIESIĄCA – Tyle jest nauki w każ­dym pozna­niu, ile jest w nim mate­ma­ty­ki

DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA REALIZACJADATA, PODPIS
DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Kon­kur­sy mate­ma­tycz­ne:

- Kalam­bu­ry dla kl. VII (1. dłu­ga prze­rwa)

- Kaho­ot dla kl. III (5. lek­cja)

- Mode­le brył – kl. II (6. lek­cja)

- Naj­lep­szy mate­ma­tyk kl. II (6. lek­cja)

- Naj­lep­szy mate­ma­tyk kl. III (7. lek­cja)

- Naj­lep­szy mate­ma­tyk kl. VII (5. lek­cja)

- Szy­fro­wa­nie kl. VII (5. lek­cja)

- Mul­ti­me­dial­ny kon­kurs mate­ma­tycz­ny kl. VII (1. dłu­ga prze­rwa)

- Sko­ja­rze­nia mate­ma­tycz­ne kl. VII (2. dłu­ga prze­rwa)

- Wysta­wa labo­oków – kl. IIi VII

- Naj­ład­niej­sza bry­ła śnie­go­wa – kl. VII, IIIII

- Wysta­wa „Syme­tria wokół nas”

- Pod­su­mo­wa­nie mie­sią­ca mate­ma­ty­ki

 

J. Sułek

A. Kra­su­ska, B.Czerwińska

A. Kra­su­ska, B. Czer­wiń­ska

A. Kra­su­ska, B. Czer­wiń­ska

R. Ziół­kow­ska

J. Sułek

R. Ziół­kow­ska

A. Kra­su­ska, B. Czer­wiń­ska

 

A. Kra­su­ska, B. Czer­wiń­ska

J. Sułek

R. Ziół­kow­ska

R. Ziół­kow­ska

R. Ziół­kow­ska i zespół

 

08.01.2018r.

09.01.2018r.

10.01.2018r.

10.01.2018r.

10.01.2018r.

11.01.2018r.

11.01.2018r.

11.01.2018r.

 

11.01.2018r.

08–11.01.2018r.

08–11.01.2018r.

08–11.01.2018r.

29.01.2018r.

Szkol­ne mistrzo­stwa kl. VII w siat­ków­kę A. Szew­czyk 5, 12.01.2018r.
„Kolo­ro­wa, czy­li bia­ło-czer­wo­na” – spek­ta­kl dla kl. IIIa i b I. Saga­now­ska 09.01.2018r.
Nowy Rok z samo­rzą­dem szkol­nym – posta­no­wie­nia szkol­ne J. Koło­dziej­czyk + SU sty­czeń
Koro­wód Kolęd­ni­ków L. Kłos sty­czeń
Jed­nod­niów­ka – 155. rocz­ni­ca powsta­nia stycz­nio­we­go L. Kłos sty­czeń
Dzień Pamię­ci o Holo­cau­ście A. Nowak sty­czeń
War­szaw­ski Kon­kurs Mistrz Gra­ma­ty­ki Języ­ka Nie­miec­kie­go A. Gry­gie­le­wi­cz sty­czeń
Kon­kurs Poezji Obco­ję­zycz­nej I. Kru­pa Sty­czeń
Kon­kurs Pio­sen­ki Obco­ję­zycz­nej I. Kru­pa sty­czeń
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNE
Świę­to Trzech Kró­li   06.01.2018
Wysta­wia­nie ocen seme­stral­ny­ch nauczy­cie­le i wycho­waw­cy do 09.01.2018
Zakoń­cze­nie I seme­stru nauczy­cie­le i wycho­waw­cy 12.01.2018
Rada Peda­go­gicz­na szko­le­nio­wa –  Nowe­li­za­cja Kar­ty Nauczy­cie­la, czy­li jak przy­go­to­wać się do zmian w prag­ma­ty­ce zawo­do­wej nauczy­cie­li. Zmia­ny w Kar­cie Nauczy­cie­la i pra­wie oświa­to­wym od 1 stycz­nia 2018r.

EKO-TUR

B. Żer­kow­ski

11.01.2018r.

godz. 15.30

Rada Peda­go­gicz­na – kla­sy­fi­ka­cja dyrek­cja

11.01.2018

godz. 18.00

Ferie zimo­we   15–28.01.2018
Kurs meto­dycz­ny zagra­nicz­ny w rama­ch pro­gra­mu Era­smus + (POWER) M. Zbuc­ka sty­czeń
Rada Peda­go­gicz­na – pod­su­mo­wa­nie I seme­stru dyrek­cja

30.01.2018

godz. 15.30

Wykła­dy Otwar­tej Szko­ły – Kobie­ta w obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym A. Nowak sty­czeń
Bal Kar­na­wa­ło­wy dla kl. I, zerów­ki nauczy­cie­le kl. I , zerów­ki, nauczy­cie­le świe­tli­cy sty­czeń
Dzień Bab­ci i Dziad­ka -wystę­py uczniów kl. I, zerów­ki nauczy­cie­le kl. i, zerów­ki sty­czeń