Kodowanie na dywanie

Kodo­wa­nia na dywa­nie ciąg dal­szy. Tym razem dzie­ci ze świe­tli­cy i zerów­ki musia­ły się zmie­rzyć z dnia­mi tygo­dnia i odpo­wied­nio uło­żyć ciąg komend tak, aby zebrać w odpo­wied­niej kolej­no­ści dni tygo­dnia na dywa­nie. Dzie­ci były bar­dzo zain­te­re­so­wa­ne nową for­mą zaba­wy.