Do szopy hej!

Zapra­sza­my na wysta­wę szo­pek wyko­na­ny­ch przez uczniów naszej szko­ły. Pra­ce moż­na oglą­dać na gór­nym kory­ta­rzu przy scho­da­ch, obok sali nr 10 i 12. Z kolei na gór­nym kory­ta­rzu znaj­dzie­cie wysta­wę prze­pięk­ny­ch wień­ców adwen­to­wy­ch, któ­re zosta­ły wyko­na­ne na lek­cja­ch języ­ka nie­miec­kie­go. Opró­cz tego odbył się kon­kurs na naj­pięk­niej­szy stro­ik świą­tecz­ny, a w przy­szłym tygo­dniu w biblio­te­ce szkol­nej będzie­my malo­wać pięk­ne bomb­ki.