Przyjemne z pożytecznym

W minio­nym tygo­dniu uczen­ni­ce oddzia­łów przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pra­cy uczest­ni­czy­ły w warsz­ta­ta­ch deko­ro­wa­nia tech­ni­ką decoupage’u. Pod czuj­nym okiem p. S. Kru­py i p. A. Wie­sner wyko­ny­wa­ły róż­no­rod­ne ozdo­by świą­tecz­ne. Na uwa­gę zasłu­gu­je fakt, że dziew­czyn­ki zde­cy­do­wa­ły się prze­ka­zać  przy­go­to­wa­ne bomb­ki świą­tecz­ne na kier­ma­sz orga­ni­zo­wa­ny w rama­ch Kon­cer­tu Cha­ry­ta­tyw­ne­go.