Marszałkowski wąs

5 grud­nia z oka­zji 150. rocz­ni­cy uro­dzin Józe­fa Pił­sud­skie­go odbył się kon­kurs na naj­lep­sze wąsy mar­szał­ka, któ­ry orga­ni­zo­wa­ła pani Lil­la Kłos. Kla­sy 3g oraz 7d bar­dzo zaan­ga­żo­wa­ły się w to wyda­rze­nie i świe­ci­ły przy­kła­dem dla inny­ch uczniów. Mło­dzież przy­go­to­wa­ła sobie cudow­ne, ory­gi­nal­ne  wąsy inspi­ro­wa­ne wąsa­mi same­go mar­szał­ka Pił­sud­skie­go, a następ­nie pod prze­wod­nic­twem gra­ją­cej na gita­rze pani Agniesz­ki Nowak  na dłu­giej prze­rwie wszy­scy odśpie­wa­li pie­śń pt. „Legio­ny”.