Międzypokoleniowe spotkanie andrzejkowe

We współ­pra­cy z Miej­skim Ośrod­kiem Pomo­cy Spo­łecz­nej oraz Klu­bem Osie­dlo­wym SM Prze­łom zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy spo­tka­nie andrzej­ko­we z senio­ra­mi mia­sta. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie kla­sy II C. W sce­ne­rii wiej­skiej cha­ty i w bla­sku świec pozna­li­śmy pocho­dze­nie i zna­cze­nie andrzej­ko­wy­ch wróżb. Quiz doty­czą­cy daw­ny­ch przy­słów i zwy­cza­jów ludo­wy­ch wpro­wa­dził nas w peł­ni w tema­ty­kę spo­tka­nia. Były wspól­ne wróż­by z kości do gry, lanie wosku i inne spo­so­by prze­po­wia­da­nia tyl­ko pozy­tyw­nej przy­szło­ści. Wie­le emo­cji wzbu­dzi­ła rywa­li­za­cja dru­żyn w rama­ch kon­ku­ren­cji „Jaka to melo­dia?”, pod­czas któ­rej odgad­nię­te utwo­ry wspól­nie śpie­wa­li­śmy. Na akor­de­onie przy­gry­wał jeden z senio­rów przy­po­mi­na­jąc daw­ne, czę­sto nie­co zapo­mnia­ne utwo­ry ludo­we. A potem kró­lo­wał już tyl­ko taniec. I znów oka­za­ło się, że nie tyl­ko muzy­ka łączy poko­le­nia.