Siedemnasty koncert już 10 grudnia!

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­ki­ch przy­ja­ciół szko­ły na XVII Kon­cert Cha­ry­ta­tyw­ny “Tro­chę słoń­ca”, któ­ry odbę­dzie się 10 grud­nia o godz. 17.00 w szkol­nej hali wido­wi­sko­wo-spor­to­wej.

Jest taki dzień” — taki jest tytuł tego­rocz­ne­go cha­ry­ta­tyw­ne­go kon­cer­to­wa­nia. Motyw prze­wod­ni to rela­cje mię­dzy­ludz­kie, któ­re jak w soczew­ce ogni­sku­ją się pod­czas wigi­lij­nej kola­cji. Na sce­nie wystą­pią ucznio­wie (młod­si i star­si), rodzi­ce i pra­cow­ni­cy szko­ły. Będzie­my śpie­wać, tań­czyć, grać, wystę­po­wać w scen­ka­ch teatral­ny­ch. Dodat­ko­wą atrak­cja będzie kier­ma­sz świą­tecz­ny­ch prac arty­stycz­ny­ch. Będzie moż­na kupić ręcz­nie wyko­na­ne ozdo­by świą­tecz­ne, kar­ty, pre­zen­ty i inne arty­stycz­ne cudeń­ka.

Jak zawsze pod­czas kon­cer­tu będzie zbie­rać pie­nią­dze dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cy­ch uczniów naszej szko­ły. Dzię­ki fun­du­szo­wi, któ­ry w ten spo­sób powsta­nie, naj­uboż­si ucznio­wie wyja­dą ze swo­imi rówie­śni­ka­mi na wyciecz­kę, do teatru czy muzeum.

Bądź­my tego popo­łu­dnia razem, by pomagać.Pomaganie jest super!