Dzień otwarty — zapraszamy rodziców

Ser­decz­nie zapra­sza­my RODZICÓW na zebra­nie i dzień otwar­ty, któ­re odbę­dą się 5 grud­nia według nastę­pu­ją­ce­go har­mo­no­gra­mu:

  • godz. 16.30 — spo­tka­nie rodzi­ców uczniów z oddzia­łów przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pra­cy z wycho­waw­ca­mi i nauczy­cie­la­mi — w budyn­ku OHP;
  • godz. 17.30 — spo­tka­nie rodzi­ców uczniów kl. I, VII oraz oddzia­łów gim­na­zjal­ny­ch (kl. II, III) z wycho­waw­ca­mi;
  • godz. 18.00–20.00 — indy­wi­du­al­ne spo­tka­nia, kon­sul­ta­cje rodzi­ców z nauczy­cie­la­mi poszcze­gól­ny­ch przed­mio­tów;

Pod­czas zebra­nia wycho­waw­cy przed­sta­wią oce­ny pro­po­no­wa­ne dla każ­de­go ucznia ze wszyst­ki­ch przed­mio­tów. Będzie rów­nież moż­li­wo­ść roz­mo­wy z nauczy­cie­lem o warun­ka­ch popra­wy tej oce­ny.

Infor­mu­je­my, że dla rodzi­ców uczniów kl. II gim­na­zjum zebra­nie roz­pocz­nie się o godz. 17.30 od spo­tka­nia z panią Joan­ną Sakow­ska, twór­czy­nią “Szko­ły dla rodzi­ców” (w hali wido­wi­sko­wo-spor­to­wej). Pod­czas tego spo­tka­nia pod­su­mo­wa­ny zosta­nie kon­kurs na album prze­pro­wa­dzo­ny w rama­ch pro­jek­tu “Bądź­my bli­żej” (Rzą­do­wy pro­gram “Bez­piecz­na +”).

Ser­decz­nie zapra­sza­my!