Spotkanie autorskie z panią Lillą Kłos

W czwar­tek (30.11.) ucznio­wie klas siód­my­ch zosta­li zapro­sze­ni przez swo­je kole­żan­ki i kole­gów z klas 3a (gim­na­zjum) i 7d na spo­tka­nie, któ­re­go gościem była pani dr Lil­la Kłos — autor­ka ksią­żek i wie­lu arty­ku­łów nauko­wy­ch. Dzię­ki pre­zen­ta­cji siód­mo­kla­si­ści dowie­dzie­li się, że nauczy­ciel­ka histo­rii ma rów­nież wie­le inny­ch pasji, że zaj­mu­je się histo­rią regio­nal­ną, histo­rią miej­sc i ludzi. Pani Kłos w roz­mo­wie z uczen­ni­ca­mi kla­sy 3a opo­wie­dzia­ła o swo­jej naj­now­szej książ­ce “Listy do Ire­ny”, mówi­ła rów­nież o swo­ich wcze­śniej­szy­ch publi­ka­cja­ch. Uważ­nie słu­cha­ją­cy mogli też wziąć udział w kon­kur­sie, a nagro­da­mi były książ­ki pani Kłos otrzy­ma­ne przez orga­ni­za­to­rów z Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Miń­ska Mazo­wiec­kie­go. Arty­stycz­ny­mi wystę­pa­mi uro­czy­sto­ść uświet­ni­li nowi wycho­wan­ko­wie pani Kłos, czy­li ucznio­wie kla­sy 7d, któ­rzy dla swo­jej pani zaśpie­wa­li pio­sen­kę Mar­ka Gre­chu­ty “Waż­ne są tyl­ko te dni, któ­ry­ch jesz­cze nie zna­my”. Na skrzyp­ca­ch utwo­ry dedy­ko­wa­ne wycho­waw­czy­ni zagra­ły: Julia Dwo­rec­ka i Julia Woło­sie­wi­cz.