Turniej wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie

28 listo­pa­da 2017r. z oka­zji 150. rocz­ni­cy uro­dzin Marii Skło­dow­skiej-Curie odbył się „Tur­niej wie­dzy o Marii Skło­dow­skiej-Curie”, któ­ry zor­ga­ni­zo­wa­ła p. Nina Ostrow­ska wraz z IIF. 3-oso­bo­we repre­zen­ta­cje klas VII, IIIII odpo­wie­dzia­ły na zwią­za­ne z życiem i osią­gnię­cia­mi pol­skiej noblist­ki. Wal­ka była bar­dzo wyrów­na­na, a ucznio­wie wyka­za­li się dużą wie­dzą. Tur­niej wygra­ła kla­sa IIIC, a jej repre­zen­tan­ci otrzy­ma­li pysz­ne pącz­ki z pie­ca dla całej kla­sy.