Mikołajkowy wyjazd 3a

Ucznio­wie kla­sy 3a zde­cy­do­wa­li, że w tym roku w rama­ch miko­ła­jek poja­dą na wyciecz­kę do wytwór­ni bom­bek cho­in­ko­wy­ch oraz do Han­ga­ru 646 na tram­po­li­no­we sza­leń­stwo. W cza­sie wizy­ty w Manu­fak­tu­rze Leśny Zaką­tek dowie­dzie­li się, jak wyglą­da pro­ces two­rze­nia bom­bek — od momen­tu ogrze­wa­nia szkła sodo­we­go i for­mo­wa­nia kształ­tu bomb­ki, przez pro­ces jej sre­brze­nia, pro­jek­to­wa­nia wzo­ru, aż do same­go malo­wa­nia i posy­py­wa­nia bro­ka­tem. Każ­dy uczeń miał rów­nież oka­zję ozdo­bić swo­ją bomb­kę według wymy­ślo­ne­go przez sie­bie wzo­ru. Póź­niej były sza­leń­stwa gim­na­stycz­ne na tram­po­li­na­ch. Krót­ko mówiąc, wyciecz­ka kla­so­wa na miko­łaj­ki to zde­cy­do­wa­nie dobry i inte­gru­ją­cy pomy­sł.