O cyberprzemocy i dopalaczach z funkcjonariuszami Patrolu Szkolnego

Poli­cjant­ka p.Dominika Witek i straż­nik miej­ski p. Robert Szo­stak spo­tka­li się z trze­cio­kla­si­sta­mi w rama­ch szkol­nej akcji pro­fi­lak­tycz­nej Pod Para­so­lem. Mówi­li o kon­se­kwen­cja­ch moral­ny­ch i praw­ny­ch wyni­ka­ją­cy­ch z popeł­nia­nia czy­nów zali­cza­ny­ch do cyber­prze­mo­cy, wska­za­li insty­tu­cje pomo­co­we w sytu­acji jej doświad­cza­nia. Wymow­ny film doty­czą­cy dopa­la­czy poka­zał praw­dzi­we obli­cze “smart drugs”, szcze­gól­nie to odzwier­cie­dla­ją­ce tra­gicz­ne sta­ty­sty­ki. Ze spo­tka­nia wyszli­śmy bogat­si w mery­to­rycz­na wie­dzę.