Nasi na promocji książki

W śro­dę (29.11) w Biblio­te­ce Peda­go­gicz­nej odby­ła się pro­mo­cja książ­ki “O czym szu­mią mazo­wiec­kie wierz­by”. Publi­ka­cja jest zbio­rem gawęd i prac pla­stycz­ny­ch wybra­ny­ch spo­śród wie­lu, jakie poja­wia­ły się w cią­gu 13 lat histo­rii kon­kur­su orga­ni­zo­wa­ne­go przez Zespół Szkół Spe­cjal­ny­ch im. Jani­ny Pora­ziń­skiej w Igna­co­wie oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Koni­czyn­ka. na spo­tka­niu nie mogło zabrak­nąć repre­zen­tan­tów naszej szko­ły, któ­rzy wie­lo­krot­nie byli lau­re­ata­mi tego kon­kur­su. Razem z p. Iwo­na Reszel­ską-Mać­ko­wiak oraz p. Iza­be­lą Saga­now­ską na pro­mo­cji książ­ki byli tak­że ucznio­wie: Ania Nie­dzia­łek, Kac­per Ostrow­ski i Kare­na Paź­dzio­ch. Kac­per razem z panem sta­ro­stą Janem Anto­nim Tar­czyń­skim opo­wie­dział o kaplicz­ce w Brzó­zem — zwią­za­nej jak się oka­za­ło się ze wspól­ną histo­rią rodzin­na obu panów. Kare­na zaś zapre­zen­to­wa­ła swo­je wystą­pie­nie o miń­ski­ch Żyda­ch, dzię­ki któ­re­mu dosta­ła się w tym roku do Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Kra­so­mów­cze­go w Legni­cy. W książ­ce “O czym szu­mią mazo­wiec­kie wierz­by” zna­la­zły się tak­że sło­wa pana dyrek­to­ra Grze­go­rza Wyszo­grodz­kie­go z gra­tu­la­cja­mi dla orga­ni­za­to­rów kon­kur­su i wydaw­ców tej cie­ka­wej regio­nal­nej publi­ka­cji.