W andrzejkowych rytmach

We wtor­ko­wy wie­czór ucznio­wie sza­le­li na dys­ko­te­ce andrzej­ko­wej. Były tań­ce, były wróż­by i poczę­stu­nek przy­go­to­wa­ny przez uczniów kla­sy 3g — orga­ni­za­to­rów dys­ko­te­ki.