Karena w Legnicy

Uczen­ni­ca naszej szko­ły — Kare­na Paź­dzio­ch z kl. 3b repre­zen­to­wa­ła woje­wódz­two mazo­wiec­kie w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Kra­so­mów­czym. Co praw­da Kare­nie nie uda­ło się dostać do ści­słe­go fina­łu, ale zna­la­zła się w gru­pie 29 naj­lep­szy­ch kra­so­mów­ców wśród mło­dzie­ży gim­na­zjal­nej w całej Pol­sce. Kon­kurs odby­wał się w dn. 23–26 listo­pa­da w Legni­cy. Uczen­ni­cy towa­rzy­szy­ła jej polo­nist­ka p. Iza­be­la Saga­now­ska. Dla obu pań to był bar­dzo inspi­ru­ją­cy wyjazd. Nie tyl­ko wzbo­ga­cił wie­dzę na temat cech dobre­go wystą­pie­nia kra­so­mów­cze­go, ale był też oka­zją do pozna­nia pięk­ny­ch miej­sc (Legni­ca, Jawor, Wro­cław) i nie­zwy­kły­ch ludzi. Gra­tu­lu­je­my Kare­nie udzia­łu w kon­kur­sie!