Dzień Pluszowego Misia

W pią­tek (24.11) ucznio­wie z klas pierw­szy­ch i zerów­ki obcho­dzi­li Świa­to­wy Dzień Plu­szo­we­go Misia. Tego dnia dzie­ci przy­szły do szko­ły ze swo­imi ulu­bio­ny­mi przy­tu­lan­ka­mi. Rów­nież z tej oka­zji był zor­ga­ni­zo­wa­ny kon­kurs pla­stycz­no-tech­nicz­ny „Miś Mój Przy­ja­ciel”. Dzie­ci wyko­na­ły prze­pięk­ne pra­ce, któ­re moż­na było podzi­wiać na kory­ta­rzu szkol­nym. Były misie malo­wa­ne far­ba­mi, ryso­wa­ne kred­ka­mi, szy­te, lepio­ne z pla­ste­li­ny i z masy papie­ro­wej, misie pacyn­ki na sznur­ka­ch, wykle­ja­ne bibu­łą i ozda­bia­ne róż­ny­mi mate­ria­ła­mi oraz wyko­na­ne meto­dą quil­lin­gu. Wszy­scy uczest­ni­cy zosta­li nagro­dze­ni. Na zaję­cia­ch koła ori­ga­mi tego dnia tak­że kró­lo­wał MIŚ.