Cyberprzemoc-wyloguj się

27 listo­pa­da chło­pa­ki z kla­sy 2d (infor­ma­tycz­nej) zapro­si­li siód­mo­kla­si­stów na apel doty­czą­cy bez­pie­czeń­stwa w sie­ci. Przy­po­mnie­li jakie zacho­wa­nia moż­na uznać za cyber­prze­moc, przy­bli­ży­li sta­ty­sty­ki doty­czą­ce ska­li tego zja­wi­ska. Wska­za­li zasa­dy bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z Inter­ne­tu oraz adre­sy insty­tu­cji pomo­co­wy­ch w sytu­acji doświad­cza­nia cyber­prze­mo­cy. Wszyst­ko to prze­pla­ta­ne było krót­ki­mi, ale boga­ty­mi w tre­ści spo­ta­mi kam­pa­nii spo­łecz­ny­ch. “Pomy­śl zanim opu­bli­ku­je­sz” to hasło, któ­re mowin­no nam przy­świe­cać nie tyl­ko dzi­siej­sze­go dnia.