Wystawa różańców

Infor­mu­je­my, że zakoń­czy­ła się wysta­wa różań­ców przy­go­to­wa­ny­ch przez uczniów naszej szko­ły na lek­cja­ch reli­gii. W sali teatral­nej moż­na było podzi­wiać małe arcy­dzie­ła wyko­na­ne róż­ny­mi tech­ni­ka­mi pla­stycz­ny­mi z bar­dzo róż­ny­ch mate­ria­łów. Nasza nie­po­wta­rzal­na wysta­wa zosta­ła prze­nie­sio­na do kościo­ła pw. Naro­dze­nia Naj­święt­szej Marii Pan­ny i jest tam wyeks­po­no­wa­na dla szer­sze­go gro­na odbior­ców. Nad kon­kur­sem i przy­go­to­wa­niem wysta­wy czu­wa­ły panie Marze­na Boruc­ka i Anna Kut­kie­wi­cz.