Papierowe cudeńka

Kla­sa 1b bar­dzo zaan­ga­żo­wa­na jest w dosko­na­le­nie swo­ich zdol­no­ści manu­al­ny­ch. Dla­te­go też ucznio­wie bar­dzo chęt­nie cho­dzą na koło ori­ga­mi pro­wa­dzo­ne przez p. Annę Maj­szyk. Na zaję­cia­ch koła ori­ga­mi dzie­ci wyko­na­ły kolo­ro­we kot­ki, śmiesz­ne żab­ki oraz tęczo­we ryb­ki. Oto nasze pra­ce: