Koncertowo o profilaktyce

W naszej szko­le w tym roku reali­zo­wa­ny jest pro­jekt “Bądź­my bli­żej” w rama­ch Rzą­do­we­go pro­gra­mu “Bez­piecz­na+”. Jed­nym z jego ele­men­tów był dzi­siej­szy kon­cert pro­fi­lak­tycz­ny. Dla uczniów klas dru­gi­ch i siód­my­ch wystą­pił fran­cisz­ka­nin ojciec Łuka­sz Buk­sa, któ­ry śpie­wał, rapo­wał, opo­wia­dał o życiu nasto­lat­ka i war­to­ścia­ch, któ­ry­mi war­to się w nim kie­ro­wać. Akom­pa­nio­wał na key­bo­ar­dzie pan Toma­sz Basiuk. Poru­szo­ny został trud­ny temat cyber­prze­mo­cy, oce­nia­nia inny­ch po wyglą­dzie, rywa­li­za­cji mię­dzy nasto­lat­ka­mi, wza­jem­ne­go doku­cza­nia, języ­ka, któ­ry nie zawsze słu­ży do poro­zu­mie­wa­nia się, a bywa cza­sem narzę­dziem nie­na­wi­ści. Tema­ty­ka nie­ła­twa, ale poda­na w bar­dzo atrak­cyj­nej dla słu­cha­czy for­mie. To było spo­tka­nie z mądrą pro­fi­lak­ty­ką.