Pierwszaki biało-czerwonej

Kla­sa 1b cały tydzień śpie­wa­ła hymn Pol­ski na zaję­cia­ch. Opo­wia­da­li­śmy sobie o sym­bo­la­ch  naro­do­wy­ch, sza­cun­ku do fla­gi, godła, nasze­go hym­nu. Ucznio­wie dowie­dzie­li się, co to są koty­lio­ny. Byli dum­ni, gdy p. Anna Maj­szyk zacze­pia­ła im koty­lio­ny na pier­si. Bar­dzo się cie­szy­li, gdy mogli zro­bić fla­gę nasze­go kra­ju, byli bar­dzo zado­wo­le­ni z wyko­na­nej samo­dziel­nie pra­cy. Tak przy­go­to­wa­ni ruszy­li­śmy na wspól­ne zdję­cie na szkol­ny kory­ta­rz. Nie­wąt­pli­wie było nas widać. Nie ma to jak bar­wy naszej pięk­nej Ojczy­zny.