Pierwszaki świętowały niepodległość

Kla­sa I a przez cały tydzień przy­go­to­wy­wa­ła się do obcho­dów Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. Dzie­ci wyko­na­ły pla­kat na 11 listo­pa­da, na któ­rym nakle­iły poma­lo­wa­ną w bar­wy  naro­do­we mapę Pol­ski i zazna­czy­ły swo­imi palusz­ka­mi bia­łą-czer­wo­ną fla­gę. Uczy­ły się o histo­rii naszej ojczy­zny i naszy­ch tra­dy­cji. Wyko­na­ły roze­tki biało–czerwone. W pią­tek ucznio­wie ubra­li się w bar­wy naro­do­we i dum­nie śpie­wa­li Hymn Pol­ski i recy­to­wa­li wier­sze o Ojczyź­nie. Na  lek­cja­ch poja­wi­ło się tak­że kodo­wa­nie. Ucznio­wie mie­li do wyko­na­nia kar­tę pra­cy, na któ­rej zako­do­wa­na była fla­ga Pol­ski. Pierw­szo­kla­si­ści pora­dzi­li sobie z tym zada­niem bar­dzo dobrze.