Gra w patriotyzm

99. rocz­ni­ca odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści to w naszej szko­le oka­zja do rado­sne­go świę­to­wa­nia. Pod­czas dłu­gi­ch prze­rw od śro­dy do piąt­ku śpie­wa­li­śmy legio­no­we prze­bo­je. W pią­tek wie­lu uczniów i nauczy­cie­li pamię­ta­ło o bia­ło-czer­wo­nym stro­ju lub przy­pię­ciu koty­lio­na. A w piąt­ko­we popo­łu­dnie dru­ży­ny repre­zen­tu­ją­ce nie­mal wszyst­kie kla­sy oraz dyrek­cję i nauczy­cie­li roze­gra­ły patrio­tycz­ną grę szkol­ną. Z zapa­łem trzy­oso­bo­we dru­ży­ny bie­ga­ły od punk­tu do punk­tu zlo­ka­li­zo­wa­ne­go w róż­ny­ch miej­sca­ch szko­ły i wyko­ny­wa­ły zada­nia. Trze­ba było wyka­zać się wie­dzą na temat Józe­fa Pił­sud­skie­go, znać histo­rię powstań ślą­ski­ch, roz­po­zna­wać obra­zy poka­zu­ją­ce wyda­rze­nia zwią­za­ne z odzy­ska­niem nie­pod­le­gło­ści, ukła­dać w popraw­nej kolej­no­ści sło­wa legio­no­wy­ch pio­se­nek. Opró­cz tego uczest­ni­cy gry strze­la­li do celu, ban­da­żo­wa­li ran­ny­ch lub nosi­li ich na nosza­ch, bra­li udział w musz­trze. Zaba­wie, któ­ra wyma­ga­ła nie­złej kon­dy­cji fizycz­nej, towa­rzy­szy­ły wiel­kie emo­cje. Po pod­li­cze­niu punk­tów oka­za­ło się, że zwy­cię­ży­li w tym roku… NAUCZYCIELE (p. Agniesz­ka Nowak, p. Urszu­la Ćwiek i p. Iza­be­la Saga­now­ska). Dru­gie miej­sce wywal­czy­ła dru­ży­na z kl. 3a, a tuż za nią (o 1 pkt. mniej) upla­so­wa­ła się dru­ży­na z kl. 3b. Wyni­ki nie mia­ły zna­cze­nia — naj­waż­niej­sza była mądra zaba­wa! Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom i orga­ni­za­to­rom (gra powsta­ła jako reali­za­cja pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go).