Zapraszamy rodziców

Ser­decz­nie zapra­sza­my rodzi­ców na pierw­sze w tym roku szkol­nym zebra­nie. któ­re odbę­dzie się 19 wrze­śnia według nastę­pu­ją­ce­go har­mo­no­gra­mu:

godz. 16.00 — spo­tka­nie dyrek­to­ra, peda­go­ga i wycho­waw­ców z rodzi­ca­mi uczniów z oddzia­łów przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pra­cy (w sie­dzi­bie OHP)

godz. 17.30 — spo­tka­nie dyrek­to­ra z rodzi­ca­mi uczniów klas VII (w szkol­nej sto­łów­ce); spo­tka­nie wice­dy­rek­to­ra i peda­go­ga z rodzi­ca­mi uczniów klas II gim­na­zjum (w nowej sali gim­na­stycz­nej); spo­tka­nie wycho­waw­ców z rodzi­ca­mi uczniów kl. O, I szko­ły pod­sta­wo­wej oraz kl. III gim­na­zjum (w sala­ch lek­cyj­ny­ch);

godz. 18.00 — spo­tka­nie dyrek­to­ra z rodzi­ca­mi uczniów kl. O i I (w szkol­nej sto­łów­ce); spo­tka­nie wycho­waw­ców z rodzi­ca­mi uczniów kl. VIIII gim­na­zjum (w sala­ch lek­cyj­ny­ch);