Ekonomiczny wyjazd

13 wrze­śnia kl. 2b w rama­ch zajęć inno­wa­cyj­ny­ch poje­cha­ła pod opie­ką p. Agniesz­ki Kra­su­skiej i p. Bar­ba­ry Czer­wiń­skiej na wyciecz­kę do Cen­trum Pie­nią­dza Naro­do­we­go Ban­ku Pol­skie­go im. Sła­wo­mi­ra Skrzyp­ka w War­sza­wie. Wyjazd był dla uczniów nagro­dą w kon­kur­sie Wie­dzy Finan­so­wej orga­ni­zo­wa­nym przez Fun­da­cję BAKCYL Ban­kow­cy dla Edu­ka­cji Finan­so­wej Mło­dzie­ży. W NBP pozna­li­śmy histo­rię i war­to­ść pie­nią­dza oraz  zabez­pie­cze­nia bank­no­tów. Oglą­da­li­śmy  naj­więk­szą, a zara­zem naj­cięż­szą mone­tę w histo­rii świa­ta wyko­na­ną z mie­dzi, ważą­cą 20 kg. Pozna­li­śmy pierw­sze pol­skie mone­ty oraz pła­ci­dła inny­ch kra­jów. Zoba­czy­li­śmy, jak powsta­ją mone­ty i bank­no­ty, zaj­rze­li­śmy do wnę­trza ban­ko­ma­tu. Pozna­li­śmy naj­now­szy bank­not 500zł, któ­ry wsze­dł do obie­gu 10 lute­go 2017 roku. Spraw­dza­li­śmy auten­tycz­no­ść naszy­ch bank­no­tów. Zwie­dzi­li­śmy skar­biec i  trzy­ma­li­śmy  sztab­kę zło­ta w ręku o łącz­nej war­to­ści pra­wie 2000000 zło­ty­ch. Dosta­li­śmy  pre­zent od NBP w posta­ci bry­kie­tu pro­fe­sjo­nal­nie znisz­czo­ny­ch bank­no­tów o war­to­ści 24000 zło­ty­ch. Wyciecz­ka do Cen­trum Pie­nią­dza oka­za­ła się bar­dzo cie­ka­wym i kształ­cą­cym wyjaz­dem, pole­ca­my ją wszyst­kim uczniom, a w szcze­gól­no­ści tym, któ­rzy inte­re­su­ją się eko­no­mią.